ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

Kim jesteśmy?

Gminne Centrum Informacji w skrócie Infocentrum to placówka ukierunkowana na aktywizację ludzi młodych oraz społeczności lokalnej i ożywienie lokalnego rynku poprzez zapewnienie łatwego dostępu do wykorzystania nowoczesnych technologii przekazu informacji. Działa jako pracownia multimedialna wyposażone w stanowiska komputerowe ze stałym łączem internetowym. Ideą Gminnych Centrów Informacji jest aby władze samorządowe, a także inne zainteresowane podmioty tworzyły warunki umożliwiające dostęp do szerokiej informacji ułatwiającej obywatelom poruszanie się na rynku pracy lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym. Wdrożenie idei Gminnych Centrów Informacji w Polsce staje się jednym z praktycznych przejawów działań na rzecz realizacji zapisów zawartych zarówno w dokumencie " Cele i kierunki społeczeństwa informacyjnego w Polsce" jak też w dokumencie "e-Polska - Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w latach 2001-2006".
Funkcjonowanie centrum w istotny sposób przyczyni się do wewnętrznej integracji środowiska wiejskiego z regionem, światem, edukacji młodzieży, rozwoju agroturystyki, likwidacji ukrytego bezrobocia w rolnictwie, powstawania małych firm i ożywienia gospodarczego, podnoszenia kwalifikacji, promocji gminy i firm działających na naszym terenie. GCI będzie starało się mieszkańcom w znalezieniu pracy odpowiedniej do ich kwalifikacji w firmach miejscowych, jak i w większych agromelacjach miejskich w systemie telepracy.

Infocentrum dziala na rzecz: Głównym celem utworzenia Infocentrum jest : Usługami podstawowymi oferowanymi przez Infocentrum są: Usługi dodatkowe:

Projekt finansowany przez MPiPS
w
ramach Programu Aktywizacji Zawodowej
"PIERWSZA PRACA"