Podokręg Piłki Nożnej Olkusz
Podokręg Piłki Nożnej Olkusz
Regulamin PPN Olkusz
Regulamin rozgrywek obowiązujący w PPN Olkusz

Uchwała Nr 9/2005
Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie
z dnia 23 cerwca 2005 r.


W sprawie ustalenia wyskości opłat, kar pieniężnych, rzyczałtów transferowych oraz kaucji i koncesji na sezon piłkarski 2005/06.

§1
Działając na podstawie postanowień § 30 ust. 2 litera f Statutu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie Zarząd Związku uchwala:

1. Opłaty statutowe członkowskie,
2. Opłaty wpisowe do rozgrywek - potwierdzenie zawodników nowozgłoszonych,
3. Opłaty za uprawnienia zawodników do gry,
4. Opłaty za wyrejestrowanie zawodnika na teren innego Związku Piłki Nożnej lub zarejestrowanie po 12 miesięcznej przerwie w grze,
5. Kary pieniężne z tytułu upomnień żółtymi kartkami,
6. Kary finansowe od protestu i odwołania,
7. Opłaty transferowe i ryczałty transferowe,
8. Kary pieniężne regulaminowe,
9. Opłaty za licencje klubowe,
10. Opłaty za odbiór boiska.

§2
Uchwala się opłaty statutowe - składki członkowskie i wpisowe do mistrzostw w wysokości określonej w tabeli.

OpłatyLigaKlasaMłodzieżowe

§3
a) Uchwala się opłaty - za potwierdzenie zawodników mowozgłoszonych i po karensji w wyskości określonej w tabeli.

I LIgaII LigaIII LigaIV LigaKlasa Okręg.Klasa AKlasa BKlasa CML JuniorówPozostali JuniorzyTrampkarze

b) Uchwala się opłate za uprawnienia zawodników do gry na dany sezon rozgrywkowy w wyskości określonej w tabeli.

I LIgaII LigaIII LigaIV LigaKlasa Okręg.Klasa AKlasa BKlasa CML JuniorówPozostali JuniorzyTrampkarze

c) Uchwala się opłaty za wyrejestrowanie zawodnika na teren innego Związku - pobrana przy wyrejestrowaniu.

I liga - 500 zł
II liga - 500 zł
III liga - 300 zł
IV liga - 150 zł
Klasa Okręgowa - 150 zł
Klasa A - 150 zł
Klasa B - 150 zł
Klasa C - 150 zł

d) Uchwala się opłatę za rejestracje zawodnika który nie grał przez okres 12 miesięcy i nie był związany kontraktem z klubem sportowym.

III liga - 500 zł
IV liga - 350 zł
Okręgowa liga - 250zł
Klasa A - 150 zł
Klasa B - 50 zł
Klasa C - 25 zł

§4
Uchwala się kary pieniężne z tytułu upomnień żółtymi kartkami w wysokości określonej w tabeli.

Numer żółtej kartkiIV ligaKlasa okręgowaKlasa AKlasa BKlasa C

§5
Opłaty wymienione w §3 litera b, c d oraz kary pieniężne z tytułu upomnień żółtymi kartkami oreślone w §4 Kluby wpłacają w Okregach i Podokręgach prowadzących rozgrywki.

§6
Uchwala się kaucję finansową:
- za wnoszenie prostestu odnośnie przebiegu zawodów:
» dla klas III liga, IV liga, klasa okręgowa w wysokości - 300zł
» dla klas A, B i C oraz klasy młodzieżowe - 200zł
- za wszelkie odwołania do Związkowej Komisji Odwoławczej przy MZPN - w wyskości - 400zł

§7
I Uchwala się opłaty transferowe:
a) - klub zwalniający i klub przymujący zawodnika zobowiązane są wpłacic na konto macierzystego związku (MZPN, okregu lub podokręgu) opłatę transferową:
» klub zwalniajacy:
- 3% od ustalonego ekwiwalentu za transfer krajowy
- 2% od ustalonego ekwiwalentu za transfer zagraniczny
» klub pozyskujący:
- 3% od ustalonego ekwiwalentu za transfer krajowy
b) - klub za zawodnika wypozyczonego czasowo płaci 50% ustalonej stawki w danej klasie rozgrywkowej, a w przypadku pozostania zawodnika na stałe - klub dopłaca różnicę zniżki - do wysokości ustalonej stawki,
c) - w przypadku gdy kwota 3% od ustalonego ekwiwalentu jest niższa od ryczałtu podanego w poniższej tabeli kluby: pozyskujący i odstępujący zawodnika (o ile umowa miedzy klubami nie stanowi inaczej) wpłacają przy uprawnianiu do gry ryczałt dla określonej klasy rozgrywkowej w wysokosci podanej ponizej.
d) - w przypadku gdy kwota ryczałtu ustalonego ekwiwalentu za transfer zagraniczny jest niższa od 2% obowiazują przepisy PZPN

Tabela opłat ryczałtowych - transfer w MZPN

Z klubuDo Klubu

§8
Uchwala się kary regulaminowe za przewinienie dyscyplinarne określone w Regulaminie rozgrywek piłkarskich MZPN
a) Kara za przebywanie na terenie obiektu sportowego w stanie wskazującym na spozycie alkoholu i niewłaściwe zachowanie się lub zakłócanie porzadku w wysokości 100-500zł
b) Kara pieniężna za brak zabezpieczenia nalezytego porządku na stadionie (przed, w czasie lub po zwodach) w wysokości 100-1000zł
c) Kara pieniężna za powtarzające się przypadki braku należytego porządku lub poważne zakłócenia porzadku na stadionie (przed, w czasie lub po zawodach) w wysokosci 200-1000zł
d) Kara pieniężna dla klubów za brak odpowiedniego zabezpieczenia porządku na stadionie w wyniku czego doszło do ekscesów (przed, w czasie lub po zawodach) w wysokosci 500-1500zł
e) Kara pieniężna za brak kart zawodników, niestaranne wypełnienie protokołu zawodów oraz niedopełnienie innych obowiązków określonych przepisami o rozgrywkach:
- klubom sportowym - 50-200zł
- osobom funkcyjnym - 50-200zł
f) Kara pieniężna za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego lub zawieszonego w prawach członka PZPN, lub odbywającego karencję względnie dyskwalifikację lub zawodnika od obcym nazwiskiem względnie dokonanie niewłasciwej zmiany zawodników.
- Klubom sportowym:
» IV liga - 500zł
» Klasa Okregowa - 400zł
» Klasa A - 300zł
» Klasa B - 150zł
» Klasa C - 150zł
» ML Juniorów - 200zł
» Pozostałych Juniorów i Trampkarzy - 100zł
» Osobom funkcyjnym - 200-1000zł
g) Kara pieniężna za nie zgłoszenie się drużyny do zawodów bez uzasadnionych podowów dla klubów:
- IV liga - 1500zł
- Klasa Okregowa - 1200zł
- Klasa A - 1000zł
- Klasa B - 700zł
- Klasa C - 500zł
- ML Juniorów - 500zł
- Juniorzy Okręgowi - 500zł
- Trampkarze - 300zł
h) Kara pieniężna za samowolne zejście drużyny z boiska w czasie zawodów dla klubów:
- IV liga - 1200zł
- Klasa Okregowa - 1000zł
- Klasa A - 700zł
- Klasa B - 500zł
- Klasa C - 400zł
- ML Juniorów - 300zł
- Juniorzy Okręgowi - 300zł
- Trampkarze - 200zł
i) Kara pieniężna za usiłowanie, rozmyślne odebranie lub zdobycie punktów w zawodach pilkarskich w zamian za korzyści materialne lub z innych pobudek sprzecznych z zasadami sportowymi:
- klubom sportowym 2000-5000zł
- zawodnikom 2000-5000zł
- działaczom piłkarskim 2000-5000
- sędziom piłkarskim 2000-5000
j) Kara pieniężna za usiłowanie dokonania czynów mających na celu niprawne osiągnięcie korzyści materialnych w związku z działalnością sportową dla:
- klubów sportowych w wysokości 1000-2000zł
- zawodników w wysokości 2000-5000zł
- dzaiłaczom piłkarskim w wysokości 2000-5000
- sędziom piłkarskim w wysokości 2000-5000zł
k) Kara pieniężna za brak na zawodach służby porządkowej w ilości określonej regulaminem dyscyplinarnym dla klubów sportowych w wysokości 200-500zł
l) Kara pieniężna za brak na zawodach służby medycznej środków doraźnej pomocy dla klubów sportowych 100-500zł

§9
Opłaty za udzielenie licencji klubowych:
- III liga - 250zł
- IV liga - 250zł
- Klasa Okregowa - 100zł
- Klasa A - 100zł
- Klasa B - 100zł

§10
Opłata za odbiór boiska wynosi 25zł we wszystkich klasach rozgrywkowych plus koszty dojazdu. Odbioru boiska dokonuje organ prowadzacy rozgrywki.

§11
Zobowiązuje się Zarzad Tarnowskiego Okregu Związku Piłki Nożnej w Tarnowie, Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Nowym Sączu orza zarządy wszystkich Podokręgów Piłki Nożnej MZPN do wprowadzenia w życie postanowień Uchwały i stosowania jednolitych stawek, opłat, kar, ryczałtów, kaucji.

§12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia po obublikowaniu za pośrednictwem Komunikatu Organizacyjnego MZPN i obowiązuje w sezonie sportowym 2005/06r.