Tekst ujednolicony po zmianie z 27 lipca 2001 roku

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

Tekst pierwotny
obowiązuje od 1 września 1998 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z dnia 2 sierpnia 1997 r.)

Zmiany obowiązujące od:
01.09.1998 sprostowanie błędów - Dz.U. Nr 128/1997, poz. 840
17.08.1999 - Dz.U. Nr 64/1999, poz. 729
17.10.1999 - Dz.U. Nr 83/1999, poz. 931
15.07.2000 z wyjątkiem zmian do artykułów 49 i 178 k.k., które weszły w życie 15 grudnia 2000 r.- Dz.U. Nr 48/2000, poz. 548
04.02.2001 - Dz.U. Nr 93/2000, poz. 1027
23.06.2001 - Dz.U. Nr 116/2000, poz. 1216
01.01.2002 - Dz.U. Nr 98/2001, poz. 1071

Ostatnia zmiany dotyczy art. 115 w § 13 w pkt 3 i zacznie obowiązywać 1 stycznia 2002 roku.


Spis treści
 • CZĘŚĆ OGÓLNA
 • Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej (art. 1 - 12)
 • Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa (art. 13 - 24)
 • Rozdział III Wyłączenie odpowiedzialności karnej (art. 25 - 31)
 • Rozdział IV Kary (art. 32 - 38)
 • Rozdział V Środki karne (art. 39 - 52)
 • Rozdział VI Zasady wymiaru kary i środków karnych (art. 53 - 63)
 • Rozdział VII Powrót do przestępstwa (art. 64 - 65)
 • Rozdział VIII Środki związane z poddaniem sprawcy próbie (art. 66 - 84)
 • Rozdział IX Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych (art. 85 - 92)
 • Rozdział X Środki zabezpieczające (art. 93 - 100)
 • Rozdział XI Przedawnienie (art. 101 - 105)
 • Rozdział XII Zatarcie skazania (art. 106 - 108)
 • Rozdział XIII Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą (art. 109 - 114)
 • Rozdział XIV Objaśnienie wyrażeń ustawowych (art. 115)
 • Rozdział XV Stosunek do ustaw szczególnych (art. 116)
 • CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
 • Rozdział XVI Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne (art. 117 - 126)
 • Rozdział XVII Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (art. 127 - 139)
 • Rozdział XVIII Przestępstwa przeciwko obronności (art. 140 - 147)
 • Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148 - 162)
 • Rozdział XX Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (art. 163 - 172)
 • Rozdział XXI Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (art. 173 - 180)
 • Rozdział XXII Przestępstwa przeciwko środowisku (art. 181 - 188)
 • Rozdział XXIII Przestępstwa przeciwko wolności (art. 189 - 193)
 • Rozdział XXIV Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (art. 194 - 196)
 • Rozdział XXV Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197 - 205)
 • Rozdział XXVI Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (art. 206 - 211)
 • Rozdział XXVII Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (art. 212 - 217)
 • Rozdział XXVIII Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (art. 218 - 221)
 • Rozdział XXIX Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (art. 222 - 231)
 • Rozdział XXX Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (art. 232 - 247)
 • Rozdział XXXI Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum (art. 248 - 251)
 • Rozdział XXXII Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (art. 252 - 264)
 • Rozdział XXXIII Przestępstwa przeciwko ochronie informacji (art. 265 - 269)
 • Rozdział XXXIV Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270 - 277)
 • Rozdział XXXV Przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 - 295)
 • Rozdział XXXVI Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 296 - 309)
 • Rozdział XXXVII Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (art. 310 - 316)
 • CZĘŚĆ WOJSKOWA
 • Rozdział XXXVIII Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy (art. 317 - 337)
 • Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej (art. 338 - 342)
 • Rozdział XL Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej (art. 343 - 349)
 • Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi (art. 350 - 353)
 • Rozdział XLII Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym (art. 354 - 355)
 • Rozdział XLIII Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby (art. 356 - 357)
 • Rozdział XLIV Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu (art. 358 - 363)