ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 4 czerwca 1998 r.
w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego oraz trybu i częstotliwości wydawania przez organy Policji opinii o pracownikach ochrony.


 

Dz.U.98.78.511 (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1998 r.)

 

Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika ochrony składa pisemny wniosek do właściwego, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, komendanta wojewódzkiego Policji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, określenie rodzaju licencji oraz podpis wnioskodawcy.

 

§ 2. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 1, osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego lub drugiego stopnia dołącza następujące dokumenty:

1) kopię stron dowodu osobistego zawierających imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania,

2) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych stwierdzone własnoręcznym podpisem, złożonym w obecności pracownika komendy wojewódzkiej Policji przyjmującego wniosek,

3) zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej, wydane przez właściwe organy wojskowe (tylko osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia),

4) orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony, wydane przez jednostki uprawnione do przeprowadzenia badań ubiegających się o wydanie licencji,

5) dwie fotografie o wymiarach 3,5 x 2,5 cm,

6) kopię świadectwa ukończenia szkoły, odpowiednio podstawowej lub co najmniej średniej,

7) kopię dyplomu lub świadectwa szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, zaświadczenia o ukończeniu kursu pracownika ochrony, odpowiednio pierwszego lub drugiego stopnia,

lub

kopię świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią i ewentualnie zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia dla kadry kierowniczej w Straży Przemysłowej, wydanych do dnia 27 marca 1998 r.

2. Wysokość i tryb wnoszenia opłat za wydanie licencji określają odrębne przepisy.

 

§ 3. Do wniosku, o którym mowa w § 1, osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia dołącza dokumenty wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz kopię świadectwa potwierdzającego uzyskanie wykształcenia zawodowego technicznego o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub zaświadczenia o ukończeniu kursu pracownika zabezpieczenia technicznego, lub też dokumentu potwierdzającego przyuczenie do wymienionych zawodów na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 4. Do wniosku, o którym mowa w § 1, osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia dołącza dokumenty wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz kopię świadectwa potwierdzającego uzyskanie wykształcenia co najmniej średniego technicznego o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub dokumentu potwierdzającego uzyskanie specjalizacji zawodowej przyznawanej na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 5. 1. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika ochrony obowiązana jest przedłożyć pracownikowi komendy wojewódzkiej Policji, upoważnionemu do przyjmowania wniosków, do wglądu oryginały dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 6 i 7 oraz w § 3 i 4.

2. Organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie wydania licencji dołącza do akt opinię komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o licencję pracownika ochrony oraz zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.

 

§ 6. Osoba, której przyznano licencję pracownika ochrony, odbiera ją osobiście, za pokwitowaniem, po okazaniu dowodu wniesienia opłaty za wydanie licencji.

 

§ 7. Wzory licencji:

1) pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia,

2) pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia,

3) pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia,

4) pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia

stanowią załącznik do rozporządzenia.

 

§ 8. 1. W razie utraty licencji, jej posiadacz powiadamia o tym właściwą, ze względu na miejsce zamieszkania, komendę wojewódzką Policji, podając okoliczności utraty dokumentu.

2. W wypadku utraty lub zniszczenia licencji w stopniu utrudniającym posługiwanie się nią, posiadacz licencji może złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu.

3. Licencja wydana w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 2, powinna mieć adnotację "duplikat".

4. W wypadku odzyskania lub odnalezienia oryginału licencji, pracownik ochrony zwraca go właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji.

5. Oryginał licencji, o którym mowa w ust. 4, podlega anulowaniu.

 

§ 9. 1. W wypadku zmiany adresu zamieszkania, nazwiska lub imienia pracownik ochrony obowiązany jest powiadomić o tym komendanta wojewódzkiego Policji, który wydał licencję, oraz dołączyć do dokumentacji wydania licencji pisemne oświadczenie o zmianie adresu zamieszkania, z podaniem nowego, lub kopię dokumentu urzędowego potwierdzającego zmianę nazwiska lub imienia.

2. W wypadku zmiany nazwiska lub imienia pracownika ochrony, komendant wojewódzki Policji wydaje nową licencję, anulując dotychczasową.

 

§ 10. 1. Opinię o osobie ubiegającej się o licencję pracownika ochrony oraz o pracowniku ochrony wydaje właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania opiniowanego, komendant komisariatu Policji na polecenie komendanta wojewódzkiego Policji.

2. Opiniowanie pracowników ochrony powinno następować raz na trzy lata.

3. Negatywna opinia o osobie ubiegającej się o licencję pracownika ochrony bądź o pracowniku ochrony jest podstawą do odmowy wydania licencji pracownika ochrony lub wszczęcia postępowania administracyjnego o cofnięcie licencji.

 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIK

WZORY LICENCJI PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ I PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO


Wzór nr 1. Licencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia - blankiet o wymiarach 9,5 x 6,5 cm obustronnie foliowany, zaopatrzony w lewym dolnym rogu w hologram z wizerunkiem godła państwowego.

(kliknij na miniaturę, aby powiększyć)


Wzór nr 2. Licencja pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia - blankiet o wymiarach 9,5 x 6,5 cm obustronnie foliowany, zaopatrzony w lewym dolnym rogu w hologram z wizerunkiem godła państwowego.

(kliknij na miniaturę, aby powiększyć)


Wzór nr 3. Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia - blankiet o wymiarach 9,5 x 6,5 cm obustronnie foliowany, zaopatrzony w lewym dolnym rogu w hologram z wizerunkiem godła państwowego.

(kliknij na miniaturę, aby powiększyć)


Wzór nr 4. Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia - blankiet o wymiarach 9,5 x 6,5 cm obustronnie foliowany, zaopatrzony w lewym dolnym rogu w hologram z wizerunkiem godła państwowego.

(kliknij na miniaturę, aby powiększyć)