Informacje ogólne

"Króliki" są ogólnopolskim periodykiem 
specjalistycznym przeznaczonym dla hodowców 
królików i producentów żywca króliczego. 
Zawierają informacje z zakresu chowu i hodowli,
 ochrony
 środowiska, uregulowań prawnych i 
sytuacji rynkowej. Ukazują się w lutym, maju
sierpniu i listopadzie.

 

 

Redakcja

 

 

 

 

Numer wydawniczy ISSN – 1730-3125

Redakcja:

Dr mgr Leszek Antoni Gacek – Redaktor Naczelny

Dr hab. Dorota Kowalska prof. IZ PIB Kraków- Redaktor Naukowy, Językowy i Recenzent,

Prof. dr hab. Marian Brzozowski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa – Redaktor Naukowy, Statystyczny i Recenzent,

Prof. dr hab. Andrzej Gugołek Uniwersytet Warmińsko Mazurski – Redaktor Naukowy, i Recenzent,

Mgr inż. Katarzyna Rusin, mgr Weronika Lipińska – redakcja i korekta,

Renata Sosińska – łamanie i projekt.

Adres Redakcji:
Chorzelów 764/23
39-331 Chorzelów
Tel. 
(17) 773 04 42

600 418 870

 

Wydawca

 

GACEK, Leszek Gacek,

39-331 Chorzelów 764/23

NIP 817-108-62-02

Tel. 17 773 04 42

600 418 870

DOSTĘPNE SĄ JESZCZE WYBRANE NUMERY Z LAT UBIEGŁYCH

Warunki prenumeraty

Warunki prenumeraty:

Cena prenumeraty w 2015 r (I – IV kwartał) wynosi 12 zł. za jeden numer brutto, za prenumeratę całoroczną 48 zł. Zamówienia można składać w ciągu całego roku 2014 na dowolną ilość numerów, na podane niżej konto (egzemplarze zamówione po ukazaniu się numeru pierwszego będą dostępne w tej samej cenie, lecz w okrojonej szacie graficznej – okładka czarno biała – bez zmiany treści).

Pisemne zamówienia należy składać na adres: Gacek Leszek, 39-331 Chorzelów 764/23 lub pocztą elektroniczną: lgacek@poczta.onet.pl

Warunkiem otrzymania zamówionych egzemplarzy pisma jest dokonanie i potwierdzenie wpłaty przekazem pocztowym na adres:

Gacek Leszek, adres: 39-331 Chorzelów, Chorzelów 764/23

lub na konto:

Bank BPH SA O/Mielec, ul. Pułaskiego 1, 39-300 Mielec, nr konta

91 1060 0076 0000 3390 0009 5906

z dopiskiem „KRÓLIKI prenumerata” (z zaznaczeniem ilości egzemplarzy na poszczególne kwartały oraz podaniem dokładnego i pełnego adresu nadawcy)

Wydawnictwo jest płatnikiem podatku VAT

Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane pocztą zwykłą, w ramach opłaconej prenumeraty, pod adres prenumeratora, bez pobierania dodatkowych opłat.

INFORMACJA DLA AUTORÓW

Redakcja prosi o nadsyłanie artykułów i innych materiałów przeznaczonych do publikacji wyłącznie w formie elektronicznej w edytorze Word, dla następujących ustawień: strona standardowa A4 (szerokość 21 cm, wysokość 29,7 cm), wszystkie marginesy po 2,5 cm, czcionka Times New Roman w rozmiarze 12 (dla przypisów dolnych 9) oraz 1,5  odstęp między wierszami. Jednocześnie informujemy, że ramy artykułu nie powinny przekraczać 10 stron znormalizowanego tekstu, a pozostałych opracowań – 5 stron. Na pierwszej stronie należy zamieścić: imię i nazwisko autora (autorów) oraz tytuł pracy. Na końcu pracy należy podać: adres (adresy) autora (autorów), nr telefonu, adres e-mail, a także informacje o statusie profesjonalnym autora (autorów), z wyszczególnieniem posiadanych tytułów naukowych, nazwy instytucji zatrudniającej oraz zajmowanego stanowiska. Materiały należy przesyłać na adres e-mail: lgacek@poczta.onet.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz innych przeróbek technicznych. Redakcja przyjmuje prace dotychczas niedrukowane, zaś niezamówione materiały zwraca wyłącznie na życzenie autora (autorów). Procedura recenzowania artykułów. Autor przekazuje artykuł redakcji Kwartalnika drogą elektroniczną lub pocztową z załączonym artykułem w wersji elektronicznej. Autor jest informowany o fakcie poddania artykułu procedurze recenzji. Na wstępie artykuł poddawany jest ocenie formalnej z uwzględnieniem weryfikacji takich elementów jak: tytuł artykułu w j. polskim oraz angielskim, streszczenie w języku angielskim, Następnie artykuł przekazywany jest Zespołowi Recenzentów. Skład Zespołu Recenzentów zamieszczany jest w każdym numerze Kwartalnika. Zespół Recenzentów zrzesza pracowników nauki oraz praktyków. Zespół Recenzentów podejmuje decyzję o przydzieleniu dwóch recenzentów dla każdego artykułu, którzy pochodzą spoza jednostki. Respektowana jest zasada, która zakłada, że recenzent nie może pochodzić z ośrodka naukowego, reprezentowanego przez autora artykułu. Nazwiska recenzentów danego artykułu nie są udostępniane jego autorowi. Każda recenzja sporządzana jest pisemnie na „druku recenzji”, zawierającym m.in. ogólną opinię/ocenę artykułu oraz wniosek recenzenta w sprawie dopuszczenia lub nie artykułu do druku w Kwartalniku. W procesie recenzji brane są pod uwagę, takie kryteria jak: – tematyka artykułu w kontekście profilu Kwartalnika, – poziom naukowy artykułu, – praca musi być oryginalna, odkrywcza, napisana językiem komunikatywnym i precyzyjnym, – wywody i wnioski winny być udokumentowane i osadzone w paradygmacie metodologii empirycznej i teoretycznej. Autor otrzymuje drogą mailową informację o pozytywnym lub negatywnym wyniku recenzji oraz o szacowanym terminie druku publikacji.

 

Koszty reklamy:

1/3 strony czarno biała – 20 zł; cała strona czarno biała – 60 zł; okładka kolor – 200 zł; artykuł sponsorowany – 400 zł; artykuł poparty wynikami badań na zwierzętach – 1 000 zł; przeprowadzenie badań na zwierzętach i opublikowanie wyników badań – 2 000 zł; ekspertyza techniczna – 800 zł.

(w zależności od popularności czasopisma wydawca zastrzega sobie prawo zmiany cen zamieszczanych reklam). Ilość reklam nie może przekroczyć 30% objętości numeru.

Uwaga:

Redakcja zastrzega sobie prawo odstąpienia od publikowania nadesłanych tekstów, jeśli w jakikolwiek sposób naruszają one dobre imię lub godzą w dobro osobiste osób trzecich jak również nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam. Prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone.

Numer wydawniczy ISSN – 1730-3125


 Spis treści:

1.      Komunikaty i informacje

-            Od redakcji. Zmiana nazwy wydawcy, nr NIP i nr konta bankowego.

2.      Polemiki i dyskusje

-            Brak polskiej rasy – L. A. Gacek

3.      Z praktyki hodowlanej

-       Doskonalenie stada – L. A. Gacek

4.      Ze świata nauki

-           Zagrożenia mikotoksynami w hodowli królików – M. Kasela, B. Nowakowicz-Dębek, M. Ossowski, Ł. Wlazło.

-          Natłuszczanie mieszanek granulowanych dla królików a jakość mięsa – D. Kowalska

-          Wprowadzenie do genetyki odmian barwnych królików – J. Strychalski, A. Gugołek

-          Refleksje dotyczące żywienia królików rasy castorex – J. Kowalska, J. Strychalski, K. Licznerska.

5.      Przepisy kulinarne

6.      Reklamy i założenia technologiczne

 

 

 

 

 

  Ze względu na rosnącą objętość strony będą podawane tylko spisy treści, z bieżącego roku.