- strona gówna
- o szkole
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasš
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty - absolwenci
- godny patrona szkoły
- osiągnięcia uczniów - szkolna gazeta   "Kleks"Jesteśmy szkołą z klasą

O SPRAWDZIANIE

SPRAWDZIAN

 1. Kończy drugi etap edukacji.
 2. Jest powszechny i obowiązkowy.
 3. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły.
 4. Ma charakter ponadprzedmiotowy.
 5. Sprawdza umiejętności w zakresie:
  • czytania
  • pisania
  • rozumowania
  • korzystania z informacji
  • wykorzystywania wiedzy w praktyce.


 • Każdą z tych umiejętności należy traktować ponadprzedmiotowo.
 • Jest opracowywany w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego i standardy wymagań egzaminacyjnych.
 • Poprzedza go wydanie informatora zawierającego: szczegółowy opis wymagań, kryteria oceniania, formę przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań
 • Poprawia go i ocenia zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.
 • Wynik jest opisany w skali punktowej.
 • Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.
 • Podstawš prawną sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późn. zmianami).


Wypływające z tej koncepcji ZADANIA SZKOŁY:
 • Stworzenie warunków umożliwiających uczniom przygotowanie się do sprawdzianu.
 • Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej w zakresie kształcenia umiejętności podlegających ocenianiu zewnętrznemu, tzn. umiejętności wymienionych w poprzednim akapicie.
 • Zapewnienie nauczycielom warunków do doskonalenia zawodowego, pracy zespołowej i zdobywania uprawnień egzaminatora.
 • Stworzenie odpowiednich warunków lokalowych i technicznych do przeprowadzenia sprawdzianu zgodnie z regulaminem.
 • Zapoznanie uczniów, ich rodziców i nauczycieli z regulaminem, formš i celami sprawdzianu.
 • Zapoznanie uczniów z treścią informatora.
 • Uwzględnianie w procesie dydaktycznym treści zawartych w dokumentach:
  • podstawa programowa kształcenia ogólnego
  • standardy wymagań egzaminacyjnych
  • przedmiotowy program nauczania
  • informator egzaminacyjny.
  powrót