Sterownik klawiatury QWERTY

Powrót – sterowniki klawiatury

¦ci±gnij sterownik

Uwaga: skrócony opis otrzymywania znaków narodowych dostępny jest tutaj.

Do zapoznania się z tre¶ci± tej strony konieczny jest font Lucida Sans Unicode, obecny w systemach Windows 98 SE i Windows Millennium.

Wszystkie 7-bitowe znaki ASCII uzyskiwane s± przez przyci¶nięcie klawisza bloku alfanumerycznego b±dĽ samego b±dĽ z równoczesnym naci¶nięciem klawisza SHIFT. Znaki te s± niezależne od ustawionej strony kodowej.

sam klawisz z klawiszem SHIFT

Na rysunkach zaznaczono tzw. martwe klawisze: aby otrzymać umieszczony na nich znak, należy dodatkowo wcisn±ć klawisz spacji.

Znaki kodowane z ustawionym 8. bitem to tzw. znaki narodowe lub znaki ANSI. Mog± być one różne w zależno¶ci od strony kodowej. Niniejszy sterownik klawiatury jest dostosowany przede wszystkim do strony Windows-1250 (Europa ¦rodkowa) używanej w systemie MS Windows do zapisywania polskich tekstów – poniższe ilustracje wykonano dla tej wła¶nie stronie kodowej; pozwala on również na stosunkowo wygodne posługiwanie się stronami kodowymi Windows-1252 (Europa Zachodnia) oraz Windows-1254 (turecki).

UWAGA: użycie danej strony kodowej uniemożliwia umieszczenie znaków innej strony kodowej. Np. nie jest możliwe napisanie zwykłego tekstu zawieraj±cego zarówno litery polskie (±, ˇ, ć, Ć, …), jak i tureckie (ğ, Ğ, ı, İ, …). W dokumentach HTML, jak ten, jest to możliwe jedynie dzięki specjalnym zabiegom.

Użycie prawego klawisza Alt

Użycie prawego klawisza Alt umożliwia uzyskanie wszystkich liter typowo polskich, a także niektórych innych znaków:

prawy Alt prawy Alt oraz SHIFT

Użycie martwych klawiszy

Szereg znaków można uzyskać naciskaj±c kolejno kombinację stanowi±c± martwy klawisz oraz dany przycisk sam lub jednocze¶nie z klawiszem SHIFT. Np. przyci¶nięcie `, a następnie Shift + a pozwala uzyskać ˇ.

Martwy klawisz `
sam klawisz z klawiszem SHIFT
Martwy klawisz ~ (SHIFT + `)
sam klawisz z klawiszem SHIFT
Martwy klawisz ˛ (RAlt + `)
sam klawisz z klawiszem SHIFT
Martwy klawisz ´ (RAlt + 1)
sam klawisz z klawiszem SHIFT
Martwy klawisz ˙ (RAlt + 2)
sam klawisz z klawiszem SHIFT
Martwy klawisz ˝ (RAlt + 3)
sam klawisz z klawiszem SHIFT
Martwy klawisz ­ (RAlt + # czyli RAlt + SHIFT + 3)
sam klawisz z klawiszem SHIFT
Martwy klawisz · (RAlt + 6)
sam klawisz z klawiszem SHIFT
Martwy klawisz ˆ (RAlt + ^ czyli RAlt + SHIFT + 6)
sam klawisz z klawiszem SHIFT
Martwy klawisz ¨ (RAlt + 7)
sam klawisz z klawiszem SHIFT
Martwy klawisz ¸ (RAlt + 8)
sam klawisz z klawiszem SHIFT
Martwy klawisz ˘ (RAlt + 9)
sam klawisz z klawiszem SHIFT
Martwy klawisz ° (RAlt + 0)
sam klawisz z klawiszem SHIFT
Martwy klawisz ` (RAlt + W czyli RAlt + SHIFT + w)
sam klawisz z klawiszem SHIFT

Jak uzyskać konkretny symbol lub literę?

Uwagi:


Symbol Kombinacja Uwagi
Znaki diakrytyczne
´ RAlt + 1, Spc          
ˆ RAlt + ^, Spc          
˜ RAlt + ~          
¨ RAlt + 7, Spc          
¯ RAlt + Z `, Z       1252, 1254
˘ RAlt + 9, Spc RAlt + @       1250
˝ RAlt + 3, Spc         1250
˙ RAlt + 2, Spc         1250
¸ RAlt + 8, Spc          
˛ RAlt + `, Spc         1250
· RAlt + 6, Spc RAlt + !       1250
Litery alfabetów narodowych – gravis
À RAlt + W, A         1252, 1254
à RAlt + W, a         1252, 1254
È RAlt + W, E         1252, 1254
è RAlt + W, e         1252, 1254
Ì RAlt + W, I         1252, 1254
ì RAlt + W, i         1252, 1254
Ò RAlt + W, O         1252, 1254
ò RAlt + W, o         1252, 1254
Ù RAlt + W, U         1252, 1254
ù RAlt + W, u         1252, 1254
Litery alfabetów narodowych – acutus
Á RAlt + 1, A          
á RAlt + 1, a          
Ć RAlt + C RAlt + 1, C `, C ~, C   1250
ć RAlt + c RAlt + 1, c `, c ~, c   1250
É RAlt + 1, E          
é RAlt + 1, e          
Í RAlt + 1, I          
í RAlt + 1, i          
Ĺ RAlt + 1, L         1250
ĺ RAlt + 1, l         1250
Ń RAlt + N RAlt + 1, N `, N ~, N   1250
ń RAlt + n RAlt + 1, n `, n ~, n   1250
Ó RAlt + O RAlt + 1, O `, O ~, O    
ó RAlt + o RAlt + 1, o `, o ~, o    
Ŕ RAlt + 1, R         1250
ŕ RAlt + 1, r         1250
¦ RAlt + S RAlt + 1, S RAlt + D `, S ~, S 1250
RAlt + s RAlt + 1, s RAlt + d `, s ~, s 1250
Ú RAlt + 1, U          
ú RAlt + 1, u          
Ý RAlt + 1, Y         1250, 1252
ý RAlt + 1, y         1250, 1252
¬ RAlt + X RAlt + 1, Z `, X ~, X   1250
Ľ RAlt + x RAlt + 1, z `, x ~, x   1250
Litery alfabetów narodowych – circumflexus
 RAlt + ^, A RAlt + 6, A        
â RAlt + ^, a RAlt + 6, a        
Ê RAlt + ^, E RAlt + E `, E ~, E   1252, 1254
ê RAlt + ^, e RAlt + e `, e ~, e   1252, 1254
Î RAlt + ^, I RAlt + 6, I        
î RAlt + ^, i RAlt + 6, i        
Ô RAlt + ^, O RAlt + 6, O        
ô RAlt + ^, o RAlt + 6, o        
Û RAlt + ^, U         1252, 1254
û RAlt + ^, u         1252, 1254
Litery alfabetów narodowych – tylda
à RAlt + 9, A         1252, 1254
ã RAlt + 9, a         1252, 1254
Ñ RAlt + N RAlt + 9, N `, N ~, N   1252, 1254
ñ RAlt + n RAlt + 9, n `, n ~, n   1252, 1254
Õ RAlt + 9, O         1252, 1254
õ RAlt + 9, o         1252, 1254
Litery alfabetów narodowych – umlaut
Ä RAlt + 7, A          
ä RAlt + 7, a          
Ë RAlt + 7, E          
ë RAlt + 7, e          
Ï RAlt + 7, I         1252, 1254
ï RAlt + 7, i         1252, 1254
Ö RAlt + 7, O          
ö RAlt + 7, o          
Ü RAlt + 7, U          
ü RAlt + 7, u          
Ÿ RAlt + 7, Y         1252, 1254
ÿ RAlt + 7, y         1252, 1254
Litery alfabetów narodowych – łuczek
Ă RAlt + 9, A         1250
ă RAlt + 9, a         1250
Ğ RAlt + 9, G         1254
ğ RAlt + 9, g         1254
Litery alfabetów narodowych – kółko
Å RAlt + 0, A         1252, 1254
å RAlt + 0, a         1252, 1254
Ů RAlt + 0, U         1250
ů RAlt + 0, u         1250
Litery alfabetów narodowych – dwie kreski
Ő RAlt + 3, O         1250
ő RAlt + 3, o         1250
Ű RAlt + 3, U         1250
ű RAlt + 3, u         1250
Litery alfabetów narodowych – kropka
Ż RAlt + Z RAlt + 2, Z `, Z ~, Z   1250
ż RAlt + z RAlt + 2, z `, z ~, z   1250
Litery alfabetów narodowych – cedille
Ç RAlt + `, C RAlt + 8, C        
ç RAlt + `, c RAlt + 8, c        
Ş RAlt + `, S RAlt + 8, S       1250 (rumuński)
ş RAlt + `, s RAlt + 8, s       1250 (rumuński)
Ş RAlt + `, T RAlt + 8, T       1254 (turecki)
ş RAlt + `, t RAlt + 8, t       1254 (turecki)
Ţ RAlt + `, T RAlt + 8, T       1250
ţ RAlt + `, t RAlt + 8, t       1250
Litery alfabetów narodowych – ogonek
ˇ RAlt + A `, A ~, A RAlt + `, A   1250
± RAlt + a `, a ~, a RAlt + `, a   1250
Ę RAlt + E `, E ~, E RAlt + `, E   1250
ę RAlt + e `, e ~, e RAlt + `, e   1250
Litery alfabetów narodowych – odwrócony daszek
Č RAlt + 6, C         1250
č RAlt + 6, c         1250
Ď RAlt + 6, D         1250
ď RAlt + 6, d         1250
Ě RAlt + 6, E         1250
ě RAlt + 6, e         1250
Ą RAlt + 6, L         1250
µ RAlt + 6, l         1250
Ň RAlt + 6, N         1250
ň RAlt + 6, n         1250
Ř RAlt + 6, R         1250
ř RAlt + 6, r         1250
© RAlt + 6, S          
ą RAlt + 6, s          
« RAlt + 6, T         1250
» RAlt + 6, t         1250
® RAlt + 6, Z         1250, 1252
ľ RAlt + 6, z         1250, 1252
Litery alfabetów narodowych – przekre¶lenie
Đ RAlt + #, D         1250
đ RAlt + #, d         1250
Ł RAlt + L RAlt + #, L `, L ~, L   1250
ł RAlt + l RAlt + #, l `, l ~, l   1250
Ø RAlt + #, O         1252, 1254
ø RAlt + #, o         1252, 1254
Litery alfabetów narodowych – ligatury
Æ RAlt + 2, A         1252, 1254
æ RAlt + 2, a         1252, 1254
Œ RAlt + 2, O         1252, 1254
œ RAlt + 2, o         1252, 1254
Litery alfabetów narodowych – inne
Ð RAlt + #, D         1252
ð RAlt + #, d         1252
Þ RAlt + #, T RAlt + `, T RAlt + #, S     1252
þ RAlt + #, t RAlt + `, t RAlt + #, s     1252
İ RAlt + 2, I RAlt + 1, Y       1254
ı RAlt + 2, i RAlt + 1, y       1254
ß RAlt + b RAlt + 2, s RAlt + 7, s      
Symbole walut
RAlt + u RAlt + 4 RAlt + 5 `, u `, 4  
¢ RAlt + @ RAlt + #, c RAlt + #, C     1252, 1254
£ RAlt + L RAlt + #, L       1252, 1254
¤ RAlt + $ RAlt + #, x RAlt + #, X      
¥ RAlt + Y RAlt + #, y RAlt + #, Y     1252, 1254
Cudzysłowy, nawiasy
RAlt + Q RAlt + W, Spc        
RAlt + q          
RAlt + w          
RAlt + : RAlt + "        
RAlt + ; `, ;        
RAlt + ' `, '        
RAlt + [ `, [        
RAlt + ] `, ]        
« RAlt + <          
» RAlt + >          
Inne symbole
  RAlt + v RAlt + ,       spacja niełamliwa
ƒ RAlt + f          
RAlt + . `, .        
RAlt + i          
RAlt + I          
RAlt + / `, /        
RAlt + t `, t        
© RAlt + y `, y        
® RAlt + r `, r        
¦ RAlt + |          
§ RAlt + \ `, \        
· RAlt + g          
÷ RAlt + h          
× RAlt + j          
RAlt + k          
RAlt + - `, -        
RAlt + = `, =        
¬ RAlt + _          
­ RAlt + #         krótki ł±cznik
± RAlt + +          
° RAlt + 0, Spc          
¹ RAlt + a `, a       1252, 1254
² RAlt + `, Spc         1252, 1254
³ RAlt + l `, l       1252, 1254
µ RAlt + m `, m        
RAlt + p `, p        
ª RAlt + 8, S         1252, 1254
º RAlt + 8, s         1252, 1254
¼ RAlt + 6, L         1252, 1254
½ RAlt + 3, Spc         1252, 1254
¾ RAlt + 6, l         1252, 1254
¡ RAlt + ! RAlt + 6, Spc       1252, 1254
¿ RAlt + ? RAlt + z       1252, 1254

Uwaga: Pewne kombinacje klawiszy wygl±daj± na nonsensowne i trudne do zapamiętania. Dzieje się tak, ponieważ:

Powrót – sterowniki klawiatury