Bonifraterski Ośrodek
Interwencji Kryzysowej
pod wezwaniem Matki Bożej Dobrej Rady

design: moio.net

Kalendarium BOIK
Rok 2012

W okresie od 01.01.2012 do 30.06.2012 Ośrodek udzielił następującej pomocy:

Schronienie : 16 osób w tym 9 kobiet i 7 dzieci.
Opuściło Ośrodek 15 osób- 8 kobiet + 7 dzieci,
Usamodzielniło się 5 rodzin .
Pomoc rzeczowa : meble i wyposażenie dla 3 rodzin, wyprawka dla noworodka, dla dwóch osób leżących – materace, koce pościele.
Pomoc rzeczowa (ubrania i buty ) dla 10 rodzin.
Z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 72 osoby
Z pomocy telefonicznej -33 osoby
Z pomocy psychologa – 19 osób
Z pomocy prawnej – 32 osoby
Z pomocy pedagoga – 20 osób


1.W miesiącu styczniu Ośrodek pisał oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych.

2. Pomoc w znalezieniu mieszkania i dowiezienie kobiety do Krotoszyna w celu wynajęcia mieszkania.

3. Dowiezienie kobiety do sądu w Gostyniu, sprawa o ustalenie ojcostwa i alimenty.

4. Dowiezienie kobiety do Krotoszyna w celu podpisana umowy wynajęcia mieszkania.

5. Zbiórka mebli i sprzętu AGD dla kobiety, mieszkanki Ośrodka, która się usamodzielniła wyprowadzając się do wynajętego mieszkania.

6. Kobieta z dzieckiem wyprowadziła się z dzieckiem do wynajętego mieszkania w Krotoszynie.

7. Dowiezienie innej z kobiet do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu.

8. Pani kierownik uczestniczyła w zespole interdyscyplinarnym w Gostyniu.

9. Dowiezienie matki i noworodka do Przychodni w Gostyniu w celu profilaktycznego badania bioderek.

10. Pani kierownik uczestniczyła w „Noworocznym Spotkaniu Sponsorów” zorganizowanym w Domu Dziecka w Bodzewie.11 . Pracownicy Ośrodka zostali zaproszeni na otwarcie nowego oddziału neurologicznego w Marysinie.

12. Dowiezienie kobiety do księdza i ustalenie daty chrztu dziecka.

13. Dowiezienie kobiety do Powiatowego Urzędu Pracy– koniec urlopu macierzyńskiego.

14. Pani kierownik wzięła udział w nagraniu do telewizji promującego „ Nowe procedury pozwalają szybciej odseparować sprawcę od ofiary, łatwiej uzyskać nakaz opuszczenia mieszkania albo zakaz zbliżania się. Pamiętaj każdy może liczyć na schronienie w specjalistycznym ośrodku”

15. Dowiezienie rzeczy dla dzieci jednej z kobiet, która wcześniej była mieszkanką Ośrodka.

16. W miesiącu lutym do Ośrodka została przyjęta matka z dwójką dzieci.

17. 8 marca przy kawie i ciastku obchodziliśmy „ Dzień Kobiet”.18. 15 marca pani Kierownik uczestniczyła w uroczystości wręczenia certyfikatów przez Burmistrza Gostynia potwierdzających przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez Gminę Gostyń.19. Kolejny raz dowiezienie kobiety i wsparcie jej podczas sprawy sądowej o alimenty i ustalenie ojcostwa.

20. Dowiezienie jednej z kobiet na kontrolne badanie ginekologiczne.

21. Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach.22. Kobiety – mieszkanki zrobiły wiosenne porządki wokół Ośrodka.

23.Zapisano kobietę na wizytę u stomatologa – problemy z bólem dziąseł

24.Szczepienia dzieci

25.Wyjazd z jedną z kobiet do lokalu wynajmowanego przez nią (kobieta otrzymała termin na opuszczenie mieszkania ze względu zaległości w opłacaniu wynajmu) , rozmowa pracownika Ośrodka z właścicielami i uzgodnienie terminu zabrania mebli 26.Zorganizowanie transportu oraz dwóch mężczyzn do załadowania i przewiezienia wyposażenia mieszkania do magazynu przy budynkach Konwentu Zakonu Bonifratrów na Marysinie.

27.Pomoc pracownika Ośrodka w załatwieniu spraw w Gazowni, PUP oraz z OPS Gostyń

28.Sąd Rodzinny w Gostyniu wyznaczył miejsce badania DNA dla jednej z rodzin– potwierdzenie obecności kobiety i dziecka na tych badaniach.

29.Kierownik Ośrodka bierze udział w spotkaniu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyniu.

30.Dowiezienie jednej z kobiet na rentgen zębów.

31.Wizyta Biskupa w Szpitalu uczestnictwo personelu w wspólnym spotkaniu

32.Dowiezienie jednej z kobiet do PUP w Śremie. Uzgodnienie terminów następnych wizyt oraz terminu szkolenia

33.Wizyta w Ośrodku Komisji Budżetowej Rady Powiatu- Kierownik Ośrodka składał wniosek do Rady Powiatu o dodatkowe środki finansowe na utrzymanie Ośrodka.

34.Zespół Interdyscyplinarny w Piaskach.

35.Dowiezienie jednej z kobiet do gabinetu chirurga stomatologicznego w celu usunięcia torbieli pod zębami( Jarocin).

36.Wizyta jednej z kobiet w PUP w Krotoszynie

37.Szczepienie jednego z dzieci w PIAS – CORDIS

38.Wyjazd do Wrocławia na badania DNA – kierownik Ośrodka wraz z pracownikiem Szpitala.

39.Wizyta gości z Holandii – przywiezienie darów dla mieszkańców Ośrodka- szczególnie dzieci

40.Wizyta kierownika Ośrodka w Starostwie – rozmowa z wice starostą Sikorą w sprawie zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej oraz możliwości otrzymania dodatkowych środków finansowych – pomoc Pana Sikory w doborze firmy, która dokona pomiarów elektrycznych w Ośrodku. 41.Na zaproszenie Domu Dziecka w Bodzewie, kierownik uczestniczy w wyjeździe do zaprzyjaźnionego z nami Domu Dziecka w Wolszynie. Piknik nad Zalewem.

42.Obchody Dnia Matki—wyjście z kobietami i ich dziećmi do kawiarenki

43. Uroczysty Dzień Dziecka – upieczenie tortu

44.Dowiezienie kobiety do kolejnego usuwania zębów do Jarocina – będą jeszcze dwie takie wizyty.

45.Omówienie możliwości zatrudnienia jednej z kobiet, jako salowej w szpitalu z ,rozmowa pracownika Ośrodka z dyrekcją Szpitala 46 .Załatwienie badań okresowych przez tą kobietę i zaniesienie podania o pracę .

47.Przyjęcie podania oraz wyznaczenie terminu rozpoczęcia pracy – od 1 lipca 2012 roku

48.Zawiezienie części wyposażenia do wynajętego przez jedną z kobiet mieszkania.

49 .Kierownik Ośrodka uczestniczy w Zespole Interdyscyplinarnym w Poniecu.

50. Wyprowadzka jednej z kobiet do wynajętego mieszkania.

51. Pomoc w umeblowaniu i wyposażeniu tego mieszkania.Kalendarium BOIK
Rok 2011

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 Ośrodek udzielił następującej pomocy:

Schronienie : 45 osób w tym 21 kobiet i 24 dzieci.
Opuściło Ośrodek 40 osób 18 kobiet + 22 dzieci,
Usamodzielniło się 19 osób 8kobiet + 11 dzieci.

Z pomocy rzeczowej skorzystało 1316 osób.
Z pomocy ambulatoryjnej skorzystały - 120 osób
Z pomocy telefonicznej - 50 osób
Psycholog – 200 porad
Prawnik – 180 porad
Pedagog – 200 porad
Terapeuta 20 kobiet

Terapia kulinarna 2x w tygodniu

Pani Kierownik uczestniczyła w szkoleniu Zespołu Interdyscyplinarnego z Gostynia. Temat szkolenia „ Zespół interdyscyplinarny w praktyce”. Szkolenie odbyło się w dniach 24 i 25 listopada w Brzedni.

Kierownik Ośrodka uczestniczyła w spotkaniu Zespołu Interdyscyplinarnego w Piaskach.

Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w Powiatowych Obchodach Święta Pracowników Pomocy Społecznej w Chumiętkach.

Kierownik Ośrodka ukończyła szkolenie „ Pomoc ofiarom Przemocy i praca z osobami stosującymi przemoc w ramach procedury „ Niebieskiej Karty” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Pani Kierownik Ośrodka wzięła udział w panelu dyskusyjnym pt. „ Sytuacja dziecka w rodzinach dysfunkcyjnych w województwie wielkopolskim” zorganizowanej w szkole nr 5 w Gostyniu.

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Gostynia przeprowadziła w dniu 26.10.2011r. czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w Ośrodku. W związku z wykrytymi w czasie kontroli uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe Komendant Straży Pożarnej nakazał Pani Kierownik Ośrodka wykonanie w ustalonym terminie korektę zaistniałych nieprawidłowości.

Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji „ Pomoc Dzieciom Ofiarom Przestępstw” Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach 24-25 X 2011 r.

Drugiego października odwiedził BOIK Generał Zakonu Bonifratrów, który gościł z wizytą na Marysinie.

28 września jedna z kobiet przebywających w Ośrodku urodziła dziecko.

Kierownik Ośrodka uczestniczyła w spotkaniu organizacji pozarządowych zorganizowanym przez Urząd Miejski w Gostyniu dotyczącym programu współpracy gminy Gostyń na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi.

Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w szkoleniu formacyjno – integracyjnym Myczkowce 2011, zorganizowanym przez Konwent Bonifratrów.

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie Niebieska Linia, przyznała pracownikom Ośrodka Certyfikaty Specjalistów W Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy W Rodzinie.

Mieszkańcy i pracownicy Ośrodka sprzątali wokół budynku po pracach remontowych.

Pani Kierownik Ośrodka uczestniczyła w dniach od 1 – 2 września 2011 roku w spotkaniu warsztatowym z zakresu budowania Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2020 w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”. Działanie 7.1 – „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ośrodek zakupił nowe materace do łóżek. Zakup sfinansowany z 1%.

Przy kawie i ciastku obchodziliśmy urodziny dzieci z Ośrodka.

Kierownik Ośrodka jest także członkiem zespołu interdyscyplinarnego w Gostyniu.

Piątego lipca Ośrodek był współorganizatorem wizyty studyjnej dla kadry kierowniczej Powiatu Polickiego ( woj. zachodniopomorskie) poświęconej zapoznaniu się systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonującym na terenie Powiatu Gostyńskiego ( przygotowanie obiadu).

Mieszkańcy i pracownicy Ośrodka pomalowali drewniane elementy placu zabaw, który został przeniesiony w nowe miejsce.

Kierownik Ośrodka uczestniczyła w konferencji „ Ekonomia Społeczna – nowe możliwości”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

Kierownik Ośrodka została zaproszona do zespołu interdyscyplinarnego w Poniecu.

Malowanie i generalne sprzątanie kuchni, pokoi i korytarza przez mieszkanki i personel Ośrodka.

Pracownik Ośrodka i matka dziecka niepełnosprawnego spotkały się z przedstawicielem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie refundacji nowego wózka inwalidzkiego.

Zbiórka mebli i sprzętu AGD dla kobiet, mieszkanek Ośrodka, które się usamodzielniły wyprowadzając się do wynajętego mieszkania.

W dniu 26 maja Ośrodek zorganizował Dzień Matki dla wszystkich matek w naszej placówce.

Dwie matki z Ośrodka uczestniczyły w spotkaniu motywującym do uczestnictwa w cyklu spotkań podnoszących kompetencje rodzicielskie. Spotkanie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Wizyta w Ośrodku zaprzyjaźnionej grupy Holendrów.

Współpraca z OPS Piaski - świadczenie rodzinne i ubezpieczenie zdrowotne rodziny z terenu Gminy Piaski przebywającej w Ośrodku.

Kierownik Ośrodka uczestniczyła w zespole interdyscyplinarnym w Pogorzeli w sprawie rodziny z terenu tej gminy.

Pracownicy Ośrodka pomagali matce w opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem

Spotkanie interdyscyplinarnej grupy konsultacyjnej zorganizowanej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu w sprawie wsparcia jednej z rodzin przebywającej w Ośrodku.

Kierownik Ośrodka uczestniczyła w zespole interdyscyplinarnym w Pogorzeli w sprawie rodziny z terenu tej gminy.

Zbiórka mebli i sprzętu AGD dla kobiety, mieszkanki Ośrodka, która się usamodzielniła wyprowadzając się do wynajętego mieszkania.

Mieszkańcy i pracownicy Ośrodka robili wiosenne porządki wokół budynku.

W dniu 8 marca przy kawie i ciastku Ośrodek zorganizował Dzień Kobiet dla wszystkich „małych” i „dużych” kobiet w naszej placówce.

W dniu 8 marca pracownicy Ośrodka uczestniczyli w Dniu Skupienia w Konwencie Bonifratrów w Piaskach.

Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w kursie pt. Specjalistyczne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W Ośrodku odbyło się spotkanie specjalistów w sprawie omówienia sytuacji i ustalenia planu działania wobec rodziny przebywającej w Ośrodku.

Sprawa w sądzie jednej z mieszkanek i odzyskanie dziecka, które przebywało w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz Urząd Miejski w Gostyniu w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

W miesiącu styczniu 2011r Ośrodek pisał oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych.

Rok 2010

W okresie od 01.01 .2010 do 30.11.2010 Ośrodek udzielił następującej pomocy:
Schronienie :39 osób w tym 15 kobiet i 24 dzieci.
Opuściło Ośrodek 31 osób 11 kobiet +20 dzieci,
Usamodzielniło się 18 osób 7 kobiet +11 dzieci
Z pomocy rzeczowej skorzystało dotychczas 1399 osób.
Z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 135 osób
Z pomocy telefonicznej 66 osób
Z pomocy psychologa –159 osób
Z pomocy prawnej –177 osób
Z pomocy terapeuty 13 kobiet w cyklu spotkań indywidualnych .


Spotkanie z pracownikiem socjalnym z MGOPS w Gostyniu w celu omówienia sytuacji jednej z mieszanek Ośrodka.

7 grudzień wojewódzka konferencja „Przemoc –problem i wyzwanie” organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundację Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz” w Poznaniu – uczestnikami konferencji będą specjaliści z różnych dziedzin m.in. przedstawiciele wielkopolskich ośrodków interwencji kryzysowych. Na konferencji tej podsumowano projekt „Wielkopolski model pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie”

6 grudzień – Mikołaj w Ośrodku,

W Ośrodku kończy się realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach programu” Prowadzenie specjalistycznego wsparcia dla dzieci i ich rodzin, mające na celu ochronę praw i interesów dziecka.” – dotacja otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jedna z mieszkanek Ośrodka otrzymała lokal socjalny – pomoc w umeblowaniu mieszkania

2-3 grudzień kierownik Ośrodka uczestniczył w szkoleniu na temat zespołów interdyscyplinarnych

Pracownicy BOIK uczestniczyli w dniu 29 listopada w konferencji zorganizowanej przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno- Konsultacyjny w Lesznie pod tytułem „Przestępstwa seksualne – aspekt kliniczny, prawny i społeczny”

18 listopada Dzień Pracownika Socjalnego – uroczystość w kinie Pod Kopułą,

9 listopada konferencja w Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – sytuacja po zmianach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”

28 października Urząd Gminy Gostyń przeprowadził bieżącą kontrolę w związku z zadaniem „ udzielenie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla ofiar przemocy w rodzinie.

Dowiezienie jednej z mieszkanek na banie w RODEKU w Lesznie.

Kunowo – zawody drezyn –BOIK uczestniczy w festynie przygotowanym przez OSS w Brzedni oraz stowarzyszenie Dziecko,

Dwudziestego ósmego września przedstawiciel placówki uczestniczył w konsultacjach społecznych, dotyczących „Programu Współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”.

Kierownik i pedagog Ośrodka uczestniczą w specjalistycznym szkoleniu z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zorganizowanym przez Fundację Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz” na zlecenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Celem tego szkolenia jest wypracowanie wielkopolskiego modelu pracy ze sprawcami przemocy domowej. Szkolenie przeprowadzane jest w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie.

W miesiącu wrześniu pracownik Ośrodka uczestniczył w „Bonifraterskim Spotkaniu Formacyjno Integracyjnym - Myczkowce 2010”.

Mieszkańcy i pracownicy Ośrodka robili jesienne porządki wokół budynku.

W dniu czternastego września pracownicy Ośrodka ukończyli kurs „pierwszej pomocy”, który odbył się w Kaliszu.

Ośrodek dwunastego września wspierał XI Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „Bez Barier – Święta Góra 2010” poprzez przygotowanie stoiska z sałatkami owocowymi, a także stanowiska strzeleckiego.

Siódmego września pracownicy Ośrodka uczestniczyli w spotkani zorganizowanym przez Urząd Miejski w Gostyniu, dotyczącym współpracy Gminy Gostyń na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi.

Również w miesiącu sierpniu na pierwszym piętrze w Ośrodku pomalowane zostały dwa pokoje, na korytarzach wykonano tapety natryskowe i pomalowano wszystkie drzwi.

W sierpniu zostało wyremontowane biuro, wyszlifowano i polakierowano podłogę, a także wykonano tapety natryskowe wraz z lakierowaniem.

W czasie wyjazdu rekreacyjnego w Ośrodku wyremontowano zewnętrzne schody.

Mieszkańcy i personel Ośrodka w miesiącu sierpniu wyjechali na tygodniowy wyjazd rekreacyjny nad jezioro w Sławie. Wyjazd pod hasłem „Ruch na świeżym powietrzu”. Dziękujemy Domowi Dziecka w Wolszynie za zaproszenie.

W ośrodku przez cały czas trwa realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach programu „ Prowadzenie specjalistycznego wsparcia dla dzieci i ich rodzin, mające na celu ochronę praw i interesów dziecka”. Ośrodek otrzymał dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przewóz rzeczy i mebli kobiety, która wyprowadzała się z Ośrodka do mieszkania socjalnego .

W lipcu, korzystając z zaproszenia Domu Dziecka w Bodzewie, dzieci wraz z mamami z naszego Ośrodka wyjeżdżały nad jezioro do Cichowa.

Wykład pracownika- terapeuty Elżbiety Michnowskiej- Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na Konferencji POKOLENIA RAZEM BEZ PRZEMOCY „ Powstrzymaj przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych” w kinie w Gostyniu.

Dziewięcioro dzieci z Ośrodka zakończyło rok szkolny, ośmioro otrzymało promocję do następnej klasy.

Dowiezienie jednej z mieszkanek na rozprawę do Sądu w Pleszewie.

W dniach od 18 do20 czerwca personel i wszyscy mieszkańcy Ośrodka wypoczywali w Leśniczówce w Brzedni „ Szkoła przetrwania”.

Dowiezienie kobiety na wizytę do lekarza specjalisty do Krotoszyna.

Trzynastego czerwca odbył się festyn w Domu Dziecka w Bodzewie z okazji „Powitania lata”- Ośrodek nasz tradycyjnie jak każdego roku miał tam swoje stanowisko strzeleckie.

Jedna z kobiet była dowożona z dzieckiem do Poradni reumatologicznej.

Pierwszego czerwca Personel przygotował upominki dla dzieci z Ośrodka z okazji „Dnia Dziecka”

Również w miesiącu maju z wizytą do Ośrodka przyjechał, zaprzyjaźniony Martin de Bruijn z grupą młodych Holendrów.

26 maja przy kawie i ciastku wraz z mamami i dziećmi obchodziliśmy „Dzień Matki”

Przedstawiciele placówki uczestniczyli w „Majówce dla organizacji pozarządowych” zorganizowanej przez Gminę Krobia.

Pracownik Ośrodka dowiózł matkę z dzieckiem do Poradni chirurgicznej w celu przeprowadzenia badania.

Dowiezienie kobiety na zeznania do Komendy Policji w Lesznie.

Pracownicy Ośrodka zostali zaproszeni na spotkanie do szkoły w Piaskach w celu omówienia sytuacji szkolnej dzieci, spotkanie to odbyło się 12 maja.

Z pośrednictwem Stowarzyszenia „Most” Ośrodek otrzymał dotację od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach programu „ Prowadzenie specjalistycznego wsparcia dla dzieci i ich rodzin, mające na celu ochronę praw i interesów dziecka”.

Kierownik Ośrodka uczestniczył w zespole interdyscyplinarnym zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Celem spotkania było omówienie sytuacji rodziny w kryzysie i zaplanowanie konkretnych działań.

Przewóz rzeczy i mebli kobiety, która wyprowadzała się z Ośrodka do mieszkania socjalnego.

Pracownik Ośrodka dowoził matkę z dzieckiem do Poradni Okulistycznej w Gostyniu w celu przeprowadzenia badania.

W Konwencie Bonifratrów odbyło się Spotkanie Wielkanocne dla pracowników.

Dowiezienie jednej z mieszkanek wraz z dzieckiem do Wrocławia na badania DNA w związku z ustaleniem ojcostwa.

W Ośrodku odbyło się spotkanie konsultacyjne pracowników Ośrodka z pedagogiem i psychologiem ze szkoły w Piaskach w celu badań osobowościowych dwóch chłopców z Ośrodka.

W miesiącu marcu Ośrodek zorganizował dla dzieci i matek wyjazd do kina „Kinopolis” w Poznaniu na film „Alicja w krainie czarów”.

W dniu 8 marca pracownicy Ośrodka uczestniczyli w Dniu Skupienia w Konwencie Bonifratrów w Piaskach.

W dniu 8 marca przy kawie i ciastku Ośrodek zorganizował Dzień Kobiet dla wszystkich „małych” i „dużych” kobiet w naszej placówce.

Pracownicy placówki uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu w sprawie zmiany współpracy Gminy Gostyń na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi.

Kierownik Ośrodka uczestniczyła w obchodach Dnia Patrona Mikołaja Kopernika w szkole na Piaskach.

Ośrodek został zaproszony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na spotkanie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2010 roku.

Pracownicy Ośrodka pełnili dyżury w Sądzie Rejonowym w Gostyniu w dniach od 22 do 26 lutego w celu udzielania porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Kierownik Ośrodka uczestniczyła w zespole interdyscyplinarnym.

Dowiezienie innej z mieszkanek na rozprawę do Sądu w Rawiczu.

Przewóz rzeczy i mebli kobiety, która wyprowadzała się z Ośrodka.

Ośrodek pomagał jednej z mieszkanek w remoncie mieszkania socjalnego, które otrzymała.

W miesiącu styczniu Ośrodek pisał oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych.


Rok 2009


Ogółem przez cały rok : w Ośrodku przebywało 35 osób w tym 16 kobiet i 19 dzieci
W tym roku opuściło Ośrodek 15 osób – 8 kobiet i 7 dzieci
Usamodzielniło się 15 osób – 8 kobiet i 7 dzieci
Pomoc :
- psychologiczna 198 osób
- prawna 169 osób
- ambulatoryjna - 103 osoby
- telefoniczna - 66 osób
- rzeczowa - 1138 osób
- terapia kulinarna - 100 razy
Pracowały zawodowo - 4 kobiety
Renta socjalna - 3 kobiety
Praktyki studenckie – 5 osób
Dzieci :
6 dzieci – uczęszczało do Zespołu Szkół w Piaskach
1 dziecko Przedszkole w Piaskach.
2 uczennice Gimnazjum w Gostyniu
3 noworodki objęte patronatem pielęgniarki, położnej i
pediatry.

W Ośrodku rozpoczął się cykl zajęć z licealistami z Gostynia. Zajęcia dotyczą szeroko pojętej problematyki przemocy w rodzinie.

Pracownicy Ośrodka zostali zaproszeni przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego do Poznania na „Dzień Pracownika Socjalnego”.

Kierownik Ośrodka została zaproszona do Krotoszyna na posiedzenie plenarne Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji Pomocy Skazanym Województwa Wielkoploskiego.

Kierownik Ośrodka uczestniczyła w konferencji z okazji zakończenia Kampanii BIAŁA WSTĄŻKA „Więcej mocy bez przemocy” w Krotoszynie.

Pracownicy placówki uczestniczyli w powiatowej uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu współpracy gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi na rok 2010”

Kierownik Ośrodka uczestniczyła w szkoleniu „ Metodologia Pracy Z Osobą Pokrzywdzoną Przestępstwem”. Szkolenie odbyło się w Karpaczu realizowane było w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości „ Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

W miesiącu październiku został wyremontowany punkt pomocy rzeczowej znajdujący się w piwnicy Ośrodka.

W miesiącu wrześniu w Ośrodku została przeprowadzona kontrola problemowa: dokumentacja mieszkanek, finanse, kwalifikacje kadry, bieżące funkcjonowanie placówki.

Ośrodek do jednego pokoju mieszkalnego zakupił nowe meble. Ośrodek urządził pokój zabaw( zakupienie całego umeblowania).

Pracownicy Ośrodka w dniach od 24 – 25.09.2009r. uczestniczyli w Poznaniu w warsztatach nr.4 projektu Task-Force. FORCE.

W miesiącu wrześniu pracownicy Ośrodka uczestniczyli w „Bonifraterskim Spotkaniu Formacyjno Integracyjnym - Myczkowce 2009”.

Ośrodek w dniu 12 września wspierał X Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „Bez Barier – Święta Góra 2009” poprzez przygotowanie stoiska z sałatkami owocowymi, a także stanowiska strzeleckiego.

Pracownicy Ośrodka w dniu 7 września uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Gminę Gostyń „ Program współpracy Gminy Gostyń na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi”.

Ośrodek zakupił gazony, które zostały ustawione przed budynkiem, i w których posadzono rośliny ozdobne.

W miesiącu wrześniu mieszkanki i pracownicy malowali drewniane elementy placu zabaw przed Ośrodkiem.

W miesiącu wrześniu rok szkolny rozpoczęły 4 dzieci – dwoje w Szkole Podstawowej na Piaskach i dwie uczennice w Gimnazjum nr. 2 w Gostyniu. Jedno z dzieci uczęszcza do Przedszkola Samorządowego w Piaskach.

Mieszkańcy i personel Ośrodka w miesiącu sierpniu wypoczywali w Brzedni.

Personel Ośrodka uczestniczył w spotkaniu „ Rozliczanie dotacji 2009”w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

W miesiącu lipcu pracownicy i mieszkanki Ośrodka usuwali skutki nawałnicy.

Dzieci z naszego Ośrodka były na obozie z wychowankami Domu Dziecka z Bodzewa w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Brzedni.


Personel Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w dniu 2 lipca 2009 roku uczestniczył w warsztatach „ Jak angażować społeczność lokalną do wspólnego działania” zorganizowanych w ramach „V Forum Inicjatyw Pozarządowych” – Powiatu Gostyńskiego. Tematyka warsztatu: rola liderów w angażowaniu mieszkańców do wspólnego działania ; sposoby i metody angażowania lokalnej społeczności; wykorzystanie dziedzictwa wsi w jej rozwoju; wykorzystanie dziedzictwa wsi w zwiększaniu dochodów jej mieszkańców.
Trener dr Wacław Idziak.
Dr Wacław Idziak to wybitny specjalista, mającego w dorobku wiele osiągnięć w zakresie działalności na rzecz rozwoju lokalnego, angażowania lokalnej społeczności i pracy z liderami. To jeden z członków prestiżowej Fundacji Innowatorów Społecznych Ashoka, osoba zaangażowana w proces odnowy wsi i alternatywne sposoby poprawy życia na terenach wiejskich, zaangażowana w upowszechnianie nowatorskich rozwiązań, niezwykle potrzebnych w nowej rzeczywistości społeczno – gospodarczej, w którą wkraczamy. Dr Wacław Idziak znany jest m.in. z upowszechnienia idei oraz tworzenia wiosek tematycznych w Zachodniopomorskim, w tym słynnej Wioski Hobbitów.

Personel Ośrodka uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez ROPS w Poznaniu „ Praktyczne aspekty rozliczania dotacji na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie Pomocy Społecznej”.

Od 26 do 28 czerwca wszyscy mieszkańcy Ośrodka wypoczywali w Leśniczówce w Brzedni.

23 czerwca Ośrodek odwiedziła Komisja Powiatu Gostyńskiego wraz z Dyrektorem PCPR – Mirosławem Sobkowiakiem.

19 czerwca pracownicy Ośrodka uczestniczyli w obchodach 400 – lecia Zakonu Bonifratrów w Polsce w kaplicy na Marysinie.

Szóstego czerwca odbył się festyn w Domu Dziecka w Bodzewie z okazji „Powitania Lata” Ośrodek był odpowiedzialny tam za swoje stanowisko strzeleckie.

W czerwcu z okazji „Dnia Dziecka” Ośrodek zorganizował wyjazd dla wszystkich dzieci i matek z naszej placówki do ZOO we Wrocławiu.

13 maja 2009 roku przedstawiciele naszego Ośrodka uczestniczyli w „ Majówce dla organizacji pozarządowych” - zorganizowaną przez Gminę Krobia.

Ośrodek otrzymał dotację ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w dziedzinie pomocy społecznej pt. – „Moja Moc Moją Szansą”

Kierownik Ośrodka uczestniczyła w uroczystym otwarciu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zdunach.

Kierownik Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w dniach od 22 – 24.04.2009r. uczestniczyła w Poznaniu w warsztatach nr.4 projektu Task-Force.

Kierownik Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie uczestniczyła w szkoleniu w Warszawie „Handel Ludzmi”.

Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym na Piaskach na temat Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania.

30 marca przedstawiciele Ośrodka uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowym zorganizowanym przez Gminę Krobia. Spotkanie poprowadził Dyrektor PCPR, Pan Mirosław Sobkowiak, a dotyczyło ono tworzeniu projektów, przygotowania poprawnych ofert konkursowych oraz jak właściwie rozliczyć się z wykonanego zadania.

Personel placówki uczestniczył w konferencji w dniu 20 marca „ Problematyka uzależnienia od środków psychoaktywnych wśród młodzieży uczącej się”, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, oraz Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym na Piaskach na temat Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska.

Kierownik Ośrodka została zaproszona na Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Gostyńskiego. Pani kierownik przedstawiła działalność Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

27 lutego pracownicy Ośrodka uczestniczyli w szkoleniu PRZEMOC DOMOWA – DZIECKO KRZYWDZONE - w świetle znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

25 lutego Ośrodek zorganizował dla dzieci i matek wyjazd w ramach ferii zimowych do „Kinopolis” w Poznaniu na film „Madagaskar 2”.

Ośrodek został zaproszony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na spotkanie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2009 roku.

15 stycznia grupa osób reprezentujących organizacje uczestniczące w międzynarodowym projekcie TASK FORCE, mającym na celu rozbudowę sieci placówek pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie gościła w Bonifraterskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Dwie przedstawicielki Centrum Terapeutycznego Kobiet z Getyngi w Niemczech, przedstawiciel podobnej placówki z Nottingham w Anglii oraz panie z grupy ekspertów Task Force z Poznania spotkały się z dyrektorem PCPR w Gostyniu Mirosławem Sobkowiakiem i kierownikiem BOIK Anną Sowulą.

Pracownicy Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zostali zaproszeni do udziału w warsztatach zorganizowanych w Poznaniu z udziałem gości z Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z terenu województwa wielkopolskiego w związku z realizacją projektu „ Budowa Task-Force, rozwój adekwatnych koncepcji wspierania i tworzenia sieci – dla dotkniętych przemocą rodzin” i „ Budowa struktur sieci dla wspierania dotkniętych przemocą kobiet i ich dzieci w regionie Poznania i Wrocławia”, w dniach 13.01.2009r. – 17.01.2009r.

Rok 2008


Demokratyczna Unia Kobiet wspólnie z Therapeutische Frauenberatung z Gettingen z Dolnej Saksonii rozpoczęła na terenie Poznania i Wrocławia realizację międzynarodowego projektu „ Workshop” do tworzenia struktur współpracy i rozwijania odpowiednich koncepcji wsparcia dla rodzin dotkniętych przemocą w Wielkopolsce. W ramach tego projektu na początku października zorganizowano wyjazd ekspertów do Getyngi. Uczestniczyli w nim przedstawiciele trzech wzorcowych Ośrodków Interwencji z Wielkopolski. Ośrodek Interwencji w Krotoszynie, Ośrodek Interwencji w Błońsku oraz Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Marysinie–Piaskach.

Kierownik Ośrodka została zaproszona na sympozjum „Rodzina wielodzietna nadzieją społeczeństwa”

Personel Ośrodka uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno–Konsultacyjny z Leszna pt. ”Podatność na sugestie dziecka wykorzystywanego seksualnie. Aspekty psychologiczne i prawne”.

Pracownicy Ośrodka w dniach 19–20 września uczestniczyli w V Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych – Konferencja „Rzeczpospolita Obywatelska” Warszawa 2008.

13 września Ośrodek miał swoje stoisko z sałatkami owocowymi na IX Ogólnopolskim Konkursie Artystycznym „Bez Barier – Święta Góra 2008”.

12 września Ośrodek zorganizował „piknik integracyjny”. W pikniku uczestniczyli pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z Powiatu Gostyńskiego, a także pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

W czasie wakacji przez trzy dni matki i dzieci z naszej placówki wypoczywały w Brzedni.

W dniach od 24–29 sierpnia 21 osób z naszego Ośrodka uczestniczyło w pięciodniowym wyjeździe relaksacyjno–edukacyjnym do Boszkowa. Pieniądze potrzebne na zakwaterowanie otrzymaliśmy z dotacji WBK – Bank Dziecięcych Uśmiechów.

W lipcu zwiedzaliśmy ZOO we Wrocławiu. Wyjazd ten został zorganizowany nie tylko dla mieszkańców Ośrodka, ale także dla rodzin z problemami wychowawczymi z siedmiu gmin Powiatu Gostyńskiego.

Personel Ośrodka uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez ROPS w Poznaniu „Praktyczne aspekty rozliczania dotacji na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie Pomocy Społecznej”.

15 czerwca odbył się festyn w Domu Dziecka w Bodzewie z okazji „Powitania Lata” Ośrodek był odpowiedzialny tam za swoje stanowisko strzeleckie.

14 czerwca odbyła się wizytacja Ośrodka przez Ojca Zakonnego z Kurii Generalnej.

Pracownicy Ośrodka zostali zaproszeni na konferencję „Handel Ludźmi” do Urzędu Wojewódzkiego.

12 czerwca zorganizowano wyjazd relaksacyjno–edukacyjny do pracowni Pana Ptaka rzeźbiarza z Siedmiorogowa.

Personel Ośrodka uczestniczył w trzydniowym szkoleniu w Poznaniu „Handel Ludźmi”.

Wizyta w Ośrodku Pani Senator RP Małgorzaty Adamczak.

Zarząd Powiatu Gostyńskiego przyznał naszej placówce dofinansowanie na realizację zadania „Pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi”.

Ośrodek otrzymał dotację ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w dziedzinie pomocy społecznej pt. „Mam moc – zaczynam życie na nowo”.

30 kwietnia zakończyło swoją działalność Familijne Przedszkole działające w Ośrodku przez rok.

Zorganizowano wyjazd relaksacyjny do gospodarstwa agro–turystycznego w Ludwinowie dla mieszkańców Ośrodka, a także dzieci uczęszczających do Familijnego przedszkola działającego w naszym Ośrodku.

14-15 maja odbyła się konferencja w Poznaniu zorganizowana przez PISOP na temat „Współpracy z organizacjami pozarządowymi z zagranicy” pracownicy Ośrodka brali w niej udział.

Kierownik Ośrodka uczestniczyła w spotkaniach z innymi organizacjami w celu opracowania projektu do FIO w związku z pozyskaniem środków finansowych na dalsze prowadzenie przedszkola działającego przy naszej placówce.

Kierownik Bonieraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Anna Sowula otrzymała nagrodę z Fundacji Familijny Poznań za kreowanie świata przyjaznego dziecku.

Rok 2007

Wspólna Ośrodkowa Wigilia personelu i mieszkanek.

15 grudnia skończył się program korekcyjny dla sprawców wspierany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

30 listopada zakończyliśmy kolejny projekt, który był realizowany w naszym Ośrodku. Zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” pt. „A ja już się nie boję” Dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w konferencji „Bądźmy Razem” w Krotoszynie, w której również uczestniczyła pani Maria Krupecka – Pełnomocnik Wojewody, Wojewódzki Koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy.

Pracownicy Ośrodka zakończyli roczne szkolenie pt. „Skuteczna Interwencja”, uzyskując certyfikaty trenerów „ART”.

20 listopada Pracownicy ośrodka uczestniczyli w powiatowej uroczystości z okazji dnia Pracownika Socjalnego w Krobi.

Kierownik Ośrodka brała udział w obchodach święta „Dnia pracownika socjalnego”. Święto to zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

17–18 listopada personel Ośrodka uczestniczył w dniach skupienia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – Kraków Łagiewniki.

6–7 listopada kierownik Ośrodka uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej w Poznaniu pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, rola służb pierwszego kontaktu”.

31 października zakończyliśmy projekt w ramach programu „Prowadzenie działań korekcyjno–edukacyjnych skierowanych do sprawców i ofiar przemocy w rodzinie”. Dofinansowanie realizacji zadania pochodziło z Urzędu Wojewódzkiego.

20 października z wizytą do Ośrodka przyjechał biskup Grzegorz Balcerek.

10 października zorganizowano wyjazd relaksacyjno–terapeutyczny dla dzieci i matek z naszego Ośrodka oraz dla dzieci z Familijnego przedszkola działającego przy naszym Ośrodku do Gospodarstwa agro–turystycznego w Ludwinowie.

2 października kobiety i dzieci z Ośrodka wraz z personelem zwiedzały Muzeum Okręgowe w Lesznie. Wystawa nosiła tytuł „Afrykańskie tatuaże, fryzury i ozdoby”.

Ośrodek otrzymał dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na remont dachu. Remont polegał na wymianie pokrycia dachowego na jednej stronie budynku.

Matki z dziećmi z Bonieraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w lipcu przebywały na kilkudniowym wypoczynku w Ośrodku Szkoleniowo–Wypoczynkowym w Leśniczówce Brzednia.

Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej otrzymał z Banku Zachodniego WBK dofinansowanie na wycieczkę do Wrocławia do ZOO.

6 lipca nasz Ośrodek odwiedziła pani Maria Krupecka – Pełnomocnik Wojewody, Wojewódzki Koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

1 czerwca przy Domu Dziecka w Bodzewie po raz siódmy odbył się Festyn Rodzinny „Powitanie lata”. Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej był współorganizatorem tej imprezy.

W dniu 30 maja nasz Ośrodek odwiedziła SEJMOWA KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, której towarzyszył Wicestarosta – pan Janusz Sikora. Członków Komisji (w skład której między innymi wchodzili wiceminister Bogdan Socha i poseł Tadeusz Cymański) interesowały oprócz ogólnych warunków mieszkaniowo–bytowych także problemy socjalno–prawne.

Zgłoszenie Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej do projektu „Nasze Przedszkole” otrzymało pozytywną opinię i zostało zarekomendowane do utworzenia w miejscowości Piaski alternatywnego przedszkola. Przedszkole będzie w pełni finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowe przedszkole zacznie swoją działalność od maja 2007 roku, czynne będzie przez trzy dni w tygodniu po pięć godzin dziennie. Opiekę nad dziećmi zapewni wykwalifikowana kadra. Przedszkole przez rok finansowane będzie przez Fundusz i bezpłatne dla dzieci.

Dnia 5 kwietnia o godzinie 12 w Kaplicy na Marysinie odbyło się Spotkanie Przedświąteczne pracowników Konwentu Zakonu Bonifratrów.

2 kwietnia pracownicy Ośrodka uczestniczą w uroczystości zaślubin jeden z mieszkanek Ośrodka. Samochód Ośrodkowy stał się limuzyną państwa młodych, a kierownik Ośrodka jej kierowcą. Pracownicy Ośrodka byli również fotografami na tej uroczystości.

W dniu 4 marca wizyta wicemarszałka Krystyny Pośledniej województwa wielkopolskiego w BOIKU.

23 lutego pracownicy Ośrodka uczestniczyli w uroczystościach z okazji Święta Patrona Szkoły – Mikołaja Kopernika oraz 230 lecia szkolnictwa w Piaskch. Dziękujemy za zaproszenie przez dyrektora Zespołu Szkół w Piaskach.

21 luty nasz Ośrodek odwiedził Martin de Bruijn. Omówiliśmy współpracę z Martinem w wyposażeniu mieszkań socjalnych otrzymywanych przez nasze rodziny.

Rok 2006


28 grudnia dzięki współpracy naszego Ośrodka ze Stowarzyszeniem DZIECKO oraz dobrej woli ludzi działających w tym stowarzyszeniu nasze dzieci wraz z mamami mogły wyjechać znów na basen. Dziękujemy za taki prezent.

24 grudnia Wigilia w Ośrodku: znów do stołu zasiadło prawie 30 osób. Były kolędy, życzenia, karp na stole oraz prezenty dla wszystkich.

19 grudnia w naszym Ośrodku odbyło się spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia MOST.

W dniu 14 grudnia również odbywało się Forum Inicjatyw Pozarządowych w Gostyniu w holu kina. Na tym Forum nasz Ośrodek zaprezentował swoją działalność.

14 grudnia stowarzyszenie „JA TEŻ POMAGAM” i klub seniora „ZŁOTA JESIEŃ” zaprosiły nasze mieszkanki wraz z dziećmi na Wieczerzę Wigilijną z opłatkiem. Wspólna wieczerza odbyła się w Domu Kultury HUTNIK w Gostyniu. Nasze dzieci otrzymały paczki świąteczne pełne słodyczy.

W Poznaniu w dniu 11 grudnia odbyła się IV KONFERENCJA PLENARNA WIELKOPOLSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH „PARTNERSTWA KROK PO KROKU”. BOIK uczestniczył w tej konferencji.

6 grudnia przyjęliśmy Św. Mikołaja.

21 listopada pracownicy BOIK uczestniczą w Dniu Pracownika Socjalnego.

W dniu 18 listopada pracownicy ze wszystkich Konwentów Zakonu Bonifratrów spotykają się na wspólnej konferencji i modlitwie w Sanktuarium na Jasnej Górze. Tematem Konferencji była „Karta Tożsamości”

W dniach od 23–27 października pracownicy Ośrodka dzięki Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu mieli możliwość wyjazdu do autonomicznych domów dla kobiet i dzieci w Berlinie. Spotkanie nasze rozpoczęło się w senacie berlińskim i tu tez pożegnaliśmy się omawiając wszystkie nurtujące nas kwestie. Początki tych domów miały miejsce 30 lat temu na terenie Berlina Zachodniego zostały stworzone przez kobiety dla kobiet i tak jest do dziś. Panie z Niemiec bardzo się dziwiły temu, że w naszych Ośrodkach dla kobiet pracują także mężczyźni. Sama struktura i działanie tych domów jest taka sama jak w naszym Ośrodku.

Na początku października zostaliśmy zaproszeni do odwiedzin w Brzedni. Pobyt w SZKOLE PRZETRWANIA miał wojskowo – obozowy charakter. Wspólne spacery po lesie, zbieranie grzybów, pokonanie toru przeszkód, płyniecie łodzią wypełniały całe dnie. Nad całością zajęć terapeutycznych czuwał nasz dobry duch Psycholog Bernadeta Bulińska. Długie wieczory spędzone wspólnie na pogaduchach pozwoliły nam poznać się lepiej, zrozumieć i zbudować nowe nici zaufania i wymienić doświadczeniami. Ośrodek nie poniósł żadnych kosztów, jedynie zakupiono produkty spożywcze na wspólne ognisko.

Wyjazd do Boszkowa w dniach 26 września – 29 września nasz Ośrodek wypoczywał nad jeziorem. Termin taki wybraliśmy ze względu na koszty wyjazdu. Po sezonie jest taniej. Wspólnie została podjęta decyzja o wyjeździe, bo większość naszych dzieci spędziła całe wakacje w Ośrodku. Wspólny wyjazd okazał się świetnym pomysłem. Personel i mieszkańcy mogli się lepiej poznać.

W dniu 25 września otrzymaliśmy darmowe bilety na film Jasminum. Skorzystaliśmy z tego prezentu i niektóre z nas oraz pracownice obejrzały film. Film ten jest ciepły, cudowny, metafizyczny, pozytywny i magiczny. Mała Genia wprowadza wiele zamieszania w życie zakonników, a życie Zdrówka nabiera zupełnie innego wymiaru.

17 września odbył się pierwszy FESTYN MARYSIŃSKI na dziedzińcu Konwentu.
W programie:

Zadaniem Ośrodka było przygotowanie tablic informacyjnych.

W dniu 18 września ośrodek przeżył Wizytację Kanoniczną Prowincjała Krzysztofa Fronczaka.

21 września BOIK wyjeżdża do LICHENIA. Dzięki życzliwości właściciela busa oraz poświęceniu jego wolnego czasu mieliśmy taką możliwość. Był to długo oczekiwany wyjazd, bo żadna z osób przebywających w Ośrodku nie była nigdy w Sanktuarium. Najmłodszym pielgrzymem była 10 miesięczna Wiktoria, która dzielnie wytrzymała trudy podróży.

Stowarzyszenie DZIECKO z Gostynia znalazło miejsce po rozmowach z kierownikiem BOIK dla trójki naszych dzieci z Ośrodka na półkoloniach  terapeutycznych w okresie od 24 lipca do 4 sierpnia 2006 roku. Każdy dzień półkolonii wypełniony był zajęciami, dzieci wracały do Ośrodka zmęczone, ale zadowolone , pełne wrażeń. Były wyjazdy nad jezioro, basen, ognisko, pieczenie kiełbasek, kino, rywalizacja w grupach. Półkolonie były kolejnym gestem "ludzi dobrej woli" dzięki, którym dzieci szkolne z Ośrodka mogły spędzić wesoło kilka dni swoich wakacji.

W dniu 6 czerwca odbyło się spotkanie szkoleniowe dla Organizacji Pozarządowych. Na spotkaniu omówiono tematy:
  1. Przedstawienie Centrum PISOP i realizowanych projektów, zapoznanie z działalnością Centrum Informacyjno Doradczego w Gostyniu.
  2. Ogólne informacje o EFS i okresie programowania lata 2007 2013.
  3. Aktualne konkursy i inne źródła finansowania.
  4. Dobre praktyki.
Dzięki pomocy Firmy SIMET dokończyliśmy budowę naszego grilla.

18 kwietnia BOIK wyjeżdża do ZOO we Wrocławiu. Wycieczka ta była prezentem wielkanocnym dla dzieci i ich mam. Bardzo obawialiśmy się czy pogoda nie spłata nam figla ale było pięknie i słonecznie. Dla wielu mam i ich dzieci była to pierwsza wizyta w ZOO.

1 kwietnia dzień psot i figli.

Stanowimy pewną rodzinę w której zaczynamy opiekować się sobą nawzajem. Ważne jest, by dbać o dobro innych osób. Tego się cały czas uczymy.

13 marca nasz Ośrodek powiększył się o jednego maluszka , który nam się urodził w południe w Szpitalu w Gostyniu. Mamy śliczną małą kobietkę która waży 2600 gram i mierzy 50 cm. Tak wyglądała dwa dni później.

Od kilku tygodni w Ośrodku dla dzieci jest prowadzona gimnastyka korekcyjno kompensacyjna. Zajęcia z dziećmi prowadzi Dominik Waleński, który jest w naszym Ośrodku wolontariuszem.

1 marca Ośrodek odwiedzają pracownicy PCPR w Gostyniu.

W dniu 13 lutego wybraliśmy się wszyscy na basen w Lesznie. Wyjazd miał za zadanie integrację grupy, wspólne gry i zabawy w wodzie. Fachową opiekę nad grupą zapewnili ratownik oraz nauczyciel wychowania fizycznego z uprawnieniami do gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej, którzy te zabawy prowadzili. Głównym celem wyjazdu było oswojenie dzieci z wodą i pokonanie lęku przed wejściem do wody. Reakcje dzieci były bardzo różne. Drugim celem wyjazdu było wywiezienie rodzin z Ośrodka, który jest miejscem zamkniętym.

W Dniu Babci i Dziadka personel udał się do przedszkola w Piaskach na uroczystości związane z tym dniem. Jako, że babcie i dziadkowie nie stawili się na tą uroczystość pracownicy Ośrodka zastąpili ich, biorąc udział w występach maluchów.

W styczniu dzięki ludziom chętnym do pomocy mogliśmy przygotować mieszkanie dla jednej z naszych pań wychodzących z Ośrodka.

Rok 2005

Wigilia 2005 rok - przygotowania trwały aż dwa dni. Każda z mieszkanek przyrządziła swoją ulubioną potrawę. Wigilię tą zawdzięczaliśmy ofiarności zaprzyjaźnionych z nami właścicieli sklepików. Przy stole zasiadło ponad 30 osób. Po odmówieniu wspólnej modlitwy i krótkim nawiązaniu do tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz podzieleniu się opłatkiem zasiedliśmy wszyscy do wieczerzy. Było widać wzruszenie na wielu twarzach i czuło się, że stanowimy jedną rodzinę. Przy śpiewie kolęd rozdano dzieciom i ich mamom paczki. A ilości potraw nawet nie liczyliśmy. Na Wigilii w naszym Ośrodku gościli także członkowie stowarzyszenia MOST, z którym to stowarzyszeniem prowadzimy Punkt Pomocy Rzeczowej w naszej piwnicy. Oprócz dzielenia się opłatkiem widać było zainteresowanie się gości losem naszych mieszkanek. Na pomoc ludzi dobrej woli ze stowarzyszenia nasz Ośrodek może zawsze liczyć i za to im bardzo dziękujemy.

Na Wigilii w naszym Ośrodku gościli się członkowie stowarzyszenia MOST, z którym to stowarzyszeniem prowadzimy Punkt Pomocy Rzeczowej w naszej piwnicy. Oprócz dzielenia się opłatkiem widać było zainteresowanie się gości losem naszych mieszkanek. Na pomoc ludzi dobrej woli ze stowarzyszenia nasz Ośrodek może zawsze liczyć i za to im bardzo dziękujemy.

W dniu 6 grudnia odwiedziła nasz Ośrodek delegacja z Białorusi , która została zaproszona przez nas na nasze wypieki. Przy okazji mieliśmy możliwość wymiany informacji na temat pomocy społecznej na Białorusi.Tego samego dnia odwiedził nas również Św. Mikołaj.

Dnia 21 października pracownicy BOIK uczestniczą w konferencji przygotowanej z okazji 5-lecia działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lesznie.

27.09.2005 Rozstrzygnęliśmy konkurs "Kochamy naszych Dziadków". Nadesłano prace plastyczne, utwory literackie oraz fotografie. Uroczystość wręczenia cennych nagród odbyła się w auli Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Piaskach. Udział wzięli: przedstawiciele Urzędu Gminy na czele z wójtem, proboszcz parafii dyrektor PCPR oraz inni zaproszeni goście.

17.09.2005 Czworo z naszych dzieci przyjęło chrzest święty. Wydarzenie to miało miejsce w Kościele Parafialnym w Piaskach. Chrztu udzielił na mszy świętej proboszcz Józef Dorociak.
Po uroczystościach matki z dziećmi , członkowie ich rodzin oraz pracownicy Ośrodka spotkali się na wspólnym poczęstunku w BOIKU.

01.08.2005
W tym dniu nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika Ośrodka. Nowym kierownikiem została Anna Sowula z Pogorzeli.
Dotychczasowy kierownik Sebastian Frost, bardzo serdecznie dziękuje wszystkim za współpracę.


19-20.08.2004 Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej współorganizował Spotkanie Osób Niepełnosprawnych Wszyscy Razem.
Pokazy karate, przejazd dorożkami, zabawy w piratów i oczywiście wieczorne ognisko z tańcami, to tylko niektóre atrakcje, jakie wypełniły czas dwudniowego spotkania.

Foto:

3-4.07.2004 Dwudniowe spotkanie dla uczestników grupy wsparcia wraz z dziećmi pod tytułem Powitanie Lata.
Z wypoczynkiem połączone były także spotkania terapeutyczno-relaksacyjne.
Największą radością dla dzieci było wieczorne ognisko połączone z licznymi zabawami prowadzonymi przez wolontariuszki.
Spotkanie powadziła Dorota Durowicz-Górka z Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Danuta Dziuba z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Foto:

08.04.2004 Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu, przekazała za pośrednictwem Ośrodka artykuły mleczne, dla osób potrzebujących.
Dziękujemy

20.03.2004 Wspólnie ze Stowarzyszeniem MOST uruchomiliśmy punkt pomocy rzeczowej.
Z punktu mogą korzystać wszystkie osoby potrzebujące.
Zapraszamy w godz. od 800 do 1600, od poniedziałku do piątku.
Jednocześnie zapraszamy wszystkie osoby, które mają zbędną odzież, pościele, dywany, firany, sprzęt AGD i RTV, do przekazywania ich dla osób potrzebujących.
W akcję włączyły się lokalne media:
Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Marysin 1, 63-820 Piaski k. Gostynia Wlkp.

tel: +48 / 65 / 57 39 000
fax: +48 / 65 / 57 19 611

e-mail: boik@konto.pl

Do Ośrodka osoby zainteresowane mogą zgłaszać się:
OŚRODEK JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA RZECZ OŚRODKA MOŻNA PRZEKAZYWAĆ 1% PODATKU OD DOCHODÓW. NASZ NUMER KRS 0000249541
do góry ^ do góry ^ do góry ^