ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!


Zarządzenie Nr 45
Wójta Gminy Łęka Opatowska
z dnia 27 listopada 2003r.

W sprawie ustalenia zasad i wysokości odpłatności za usługi w Gminnym Centrum Informacji w Opatowie

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U.z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)zarządzam co następuje:

§ 1
 1. Zwalnia się osoby bezrobotne z terenu Gminy Łęka Opatowska zarejestrowane w PUP Kępno z odpłatności:
 2. Zwalnia się młodzież z terenu Gminy Łęka Opatowska uczęszczającą do szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponad gimnazjalnych, studentów z odpłatności za korzystanie do 1 godz. z dostępu do internetu .

§ 2

Ustala się opłaty brutto za usługi w wysokości:
 1. Korzystanie z dostępu do internetu
 2. Komputeropisanie za A4 ( do 2500 znaków) ...............................2,50zł
 3. Redagowanie pism do urzędów, instytucji, firm ...........................8,00zł
 4. Skanowanie ............................................................................1,00zł
 5. Drukowanie
 6. Kserowanie
 7. Nagrywanie płyt .......................................................................4,00zł
 8. Nagrywanie dyskietek .............................................................. 1,50zł
 9. e-mail .....................................................................................0,20zł

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom zatrudnionym w Gminnym Centrum Informacji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2003r