DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA

-  CZŁONEK RADY KRAJOWEJ SLD,

-  WICEPRZEWODNICZĄCY RADY WOJEWÓDZKIEJ SLD W KATOWICACH,

- PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ZAGRANICZNEJ ŚLĄSKIEJ RADY WOJEWÓDZKIEJ  SLD W KATOWICACH.

- ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I POLITYKI ZAGRANICZNEJ RADY KRAJOWEJ SLD;

                                                                                                                                                              Podsumowanie referendum- konferencja prasowa w Katowicach

 

 

28 lutego 2004r. Poseł Antoni Kobielusz jako wiceprzewodniczący uczestniczył w posiedzeniu Śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD w Katowicach,  w trakcie której wyłoniono delegatów na Konwencję Krajową SLD.

 

7 lutego 2004 r.  Antoni Kobielusz uczestniczył w posiedzeniu Śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD w Katowicach, podczas której przedstawiono stan zaawansowania przygotowań organizacji śląskiej do Konwencji Krajowej SLD, informując jednocześnie o zasadach wyłaniania kandydatów na kandydatów do Parlamentu Europejskiego.  

 

26 stycznia 2004r. Poseł Antoni Kobielusz spotkał się z kołem SLD w Ustroniu, gdzie poinformował zebranych o stosunku SLD do „PROGRAMU UPORZĄDKOWANIA I OGRANICZENIA WYDATKÓW PUBLICZNYCH”; budżetu państwa i województwa śląskiego.

Poseł stwierdził, że po dwóch latach rządów SLD-UP stan państwa jest dużo korzystniejszy.

W dyskusji dominowały sprawy społeczne i polityczne, wyrażano nadzieję, iż zakładany wzrost gospodarczy na poziomie 5% PKB w roku bieżącym zaowocuje w roku przyszłym na wzrost zatrudnienia i poprawę poziomu życia.

 

24 stycznia 2004r. Poseł Antoni Kobielusz uczestniczył w się posiedzeniu Rady Krajowej SLD w Warszawie, podczas której przeprowadzono dyskusję nad rządowym programem uporządkowania i ograniczania wydatków publicznych oraz zapoznano się z dotychczasowymi wynikami przeprowadzonych konsultacji.

 

12 stycznia 2004r. Poseł brał udział w spotkaniu z Wicepremierem Jerzym Hausnerem w Katowicach. Wizyta poświęcona była rządowemu programowi gospodarczemu oraz programowi racjonalizacji wydatków społecznych.  

 

7 grudnia 2003r. Antoni Kobielusz wziął udział w I Zjeździe Federacji Młodych Socjaldemokratów w Katowicach. Życzył zebranej młodzieży szybkiego zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych, które pozwolą na podejmowanie mądrych i trafnych wyborów.

 

Na posiedzeniu Rady Wojewódzkiej SLD w Katowicach w dniu 10 października 2003r. Poseł Antoni Kobielusz przedstawił stan przygotowań samorządu Województwa Śląskiego do wykorzystania środków unijnych.

 

Uchwała Śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD w Katowicach

w sprawie  przygotowań samorządów do wykorzystania środków unijnych.

 

Wykorzystanie środków unijnych  winno służyć rozwiązywaniu dzisiejszych problemów ale także musi tworzyć warunki rozwoju naszego Regionu w przyszłości. Zróżnicowanie kierunków i poziomu dotychczasowego rozwoju województwa wymaga aktywnego inwestowania we wszystkich miastach i gminach. Tymczasem obserwujemy różny stopień przygotowania samorządów do wykorzystania środków Unijnych.

Są gminy które mają przygotowane całe zestawy projektów, podczas gdy inne nie powołały jeszcze koordynatorów do tych spraw.

Dużo zastrzeżeń budzi jakość przygotowanych projektów. Często są na poziomie koncepcji, bez odpowiedniej dokumentacji i niezbędnych pozwoleń.

 

Pozytywnie oceniamy działania Urzędu Marszałkowskiego na rzecz samorządów gminnych i powiatowych w zakresie informowania i szkolenia osób odpowiedzialnych za przygotowanie i wykorzystanie środków unijnych.

Również na pozytywną ocenę  zasługuje baza danych Partner zawierająca dane osób odpowiedzialnych za tworzenie projektów, konsultacje i składanie ich do funduszy strukturalnych.

 

Oczekujemy szybkiego zakończenia prac legislacyjnych nad ustawą dotyczącą finansów Gmin,  Powiatów i Samorządu Wojewódzkiego, gdyż to może ułatwić planowanie i zgromadzenie własnego udziału niezbędnego dla skutecznego wykorzystania środków unijnych.

 

Zaleca się Radom Powiatowym SLD odbycie  do końca bieżącego roku posiedzeń na temat przygotowania powiatu i gmin do wykorzystania środków Unijnych. Należy też ocenić wykorzystanie środków przedakcesyjnych.

 

ŚRW zobowiązuje Radnych SLD do wzmożenia aktywności w zakresie inspirowania  Wójtów, Burmistrzów,  Prezydentów, Starostów i Marszałka do opracowywania poprawnych formalnie, uzasadnionych ekonomicznie i potrzebnych społecznie projektów.

 

Śląska Rada Wojewódzka SLD zachęca przyszłych beneficjantów funduszy strukturalnych o odważne przygotowywanie projektów wykorzystujących nowoczesne technologie, gdyż tylko one zapewnią  i konkurencyjność gospodarki i atrakcyjność naszego regionu.

 

 

I.   12 maja 2003r. Antoni Kobielusz prowadził posiedzenie Komisji Śląskiej Rady  Wojewódzkiej SLD ds. Integracji Europejskiej i Współpracy Zagranicznej.

W sprawie integracji pracę komisji podzielono na trzy etapy:

do referendum- praca będzie się skupiała na informowaniu i przekonywaniu społeczeństwa do wzięcia udziału w referendum i głosowaniem za członkostwem w Unii Europejskiej.

od dnia referendum do 1 Maja 2004r.- współpraca z samorządami i innymi podmiotami w celu przygotowania wniosków o środki unijne.

 

po 1 Maja- praca organizacyjna na rzecz podmiotowego uczestnictwa Polski w strukturach UE i udział w dyskusji nad przyszłym kształtem Unii.

        

 II. Dla współpracy zagranicznej przewidziano następujące obszary:

razem z radnymi zmodyfikować priorytety współpracy zagranicznej przyjęte przez sejmik wojewódzki.

ścisła współpraca z partiami socjalistycznymi i socjaldemokratycznymi państw sąsiadujących i UE.